• BELWEDER-LD
 • Ruda Śląska
 • NIP: 641-179-22-01
 • infoarshorti.pl
 • arshortionet.eu
 • infoarshortigmail.com
 • Kontakt:
 • +48 604 128 796 (smsy tylko na ten nr)
 • tel. +48 791 132 383
 • Licznik:
 • www.arshorti.pl
 • Ogrodowe Perły nad Notecią 2021
 • 9-12 IX 2021 — Gr. II
 •  
 • Jesteśmy już po szkoleniu dla I grupy w dniach 10-13 czerwca 2021.
 • Zapraszamy zatem do udziału w II grupie ogólnopolskiego terenowego seminarium-szkolenia Zieleń-Architektura-Krajobraz-2021: "Ogrodowe Perły nad Notecią" w dniach 9-12.09.2021r. (czw-nd).
 • Jeśli zaś potwierdzi się duże zainteresowanie szkoleniem na wrzesień, rozważymy na bieżąco zorganizowanie go również dla III grupy w dn 23-26.09. (czw-nd).
 •  
 • Mimo, że pandemia coronavirusa mocno zelżała, to jednak trwa. Zatem przyjmujemy zgłoszenia, jakby sytuacja była normalna. Będziemy odwoływać szkolenie dopiero w ostatniej chwili przed, jeśli w jego terminie, będą obowiązywać obostrzenia epidemiologiczne uniemożliwiające realizację. Organizacyjnie nie jest możliwym, żeby zaoferować zamierzenie z tygodnia na tydzień. Za to w razie konieczności, szybko odwołać tak. Po przesłaniu mailem i powiadomieniu telefonicznym o chęci uczestnictwa, prześlemy Państwu zwrotnie kartę uczestnictwa. Szczegóły zgłaszania się poniżej.
 •  
 • Program tegorocznych "Ogrodowych Pereł" będzie realizowany w północnej Wielkopolsce, w obszarze nadnoteckim i Krajnie, stanowiącą niegdś rubież Państwa Polskiego.
 • To Regon znany z szerokich możliwości do uprawiania aktywności rekreacyjnych i turystyczno-krajoznawczych oraz staram gospodarzy, aby tak było, a zarazem mocno akcentujący w krajobrazie swoje wartości kulturowe i patriotyczne, elementami architektury i architektury krajobrazu oraz sztuki ogrodowej
 • Liczba miejsc ograniczona - 40 osób.
 • Informacje organizacyjne, założenia szkolenia i program, poniżej.
 •  
 • Do udziału w Ogólnopolskim Seminarium-Szkoleniu zapraszani są przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowisk naukowych i szkolnych, studenci, uczniowie, architekci i architekci krajobrazu, konserwatorzy zabytków, historycy sztuki, członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych, służby zieleni, komunalne, przedstawiciele firm oraz zainteresowani tematyką zieleń-architektura-krajobraz.
 •  
 • Celami szkolenia są:
 • podniesienie kwalifikacji i poziomu wiedzy przez zapoznanie się z kompozycjami i stylami ogrodowymi i architektonicznymi odwiedzanych obiektów, działaniami konserwatorskimi, historią polskiego ogrodnictwa, wybitnymi postaciami z kręgu sztuki ogrodów i ich dokonaniami, zagadnieniami ochrony przyrody oraz osobliwościami i dziedzictwem przyrodniczym, kulturowym, historycznym i gospodarczym, niezwykle cennych miejsc oraz obiektów, konweniujących z hasłem naszych Seminariów.
 • Organizatorzy zamierzają zaprezentować także Uczestnikom osiągnięcia w zarządzaniu, utrzymaniu, kształtowaniu i restauracji zieleni, architektury, przestrzeni publicznej i prywatnej, z uwzględnieniem posiadanych walorów przyrodniczych i kulturowych oraz wykorzystaniu ich w kreowaniu atrakcyjności gmin, regionów, jak i przyjaznego środowiska mieszkańców.
 •  
 • Formuła szkolenia stwarza również doskonałe pole do problemowych, roboczych dyskusji w terenie pomiędzy prezentującymi poszczególne zagadnienia, a jego uczestnikami.
 •  
 • Niektóre tytuły sesji mają literacki lub historyczny wydźwięk, dla lepszego zapamiętania wizytowanych miejsc.
 •  
 • Uczestnicy Seminarium - Szkolenia będą się zapoznawać z:
 • — drzewami i krzewami ozdobnymi, w tym gatunkami rzadkimi
 • — gospodarowaniem na współczesnych i zabytkowych terenach zieleni - m.in. utrzymaniem, rewitalizacją, pracami konserwatorskimi, inwestycjami, na tle aspektów gospodarczych, ekonomicznych i społecznych.- dokonaniami wielu wybitnych planistów ogrodów i architektów
 • — kompozycyjną i funkcjonalną rolą miejskiej zieleni zabytkowej
 • — dokonaniami wybitnych planistów ogrodów i architektów, jak m.in. Lenne, Schinkl,
 • —efektywnym gospodarowaniem środkami publicznymi w przestrzeni gmin
 • — dokonaniami konserwatorskimi
 • — funkcjonalnymi rozwiązaniami w układach zieleni i przestrzeni publicznej
 • — przykładami wzbogacania po rewitalizacji o nowe elementy zabytkowych terenów zieleni
 • — wykorzystaniem przyrodniczo cennych obszarów dla potrzeb rekreacji i edukacji przyrodniczej
 • — wykorzystaniem dziedzictwa i krajobrazu naturalnego oraz kulturowego, jak i osadzonych w nich obiektów, dla zwiększenia atrakcyjność gmin
 • — przykładami architektury i sztuki w krajobrazie i przestrzeni publicznej dla upamiętnienia wydarzeń historycznych oraz akcentowania charakteru miejsc
 • — powiązaniami kompozycyjnymi zespołów sakralnych z krajobrazem
 • — dokonaniami myśli urbanistycznej wiążącej zespoły rezydencjonalne z otoczeniem
 • — dobrymi przykładami działań leśników na rzecz zachowania i wzbogacania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
 • — bioróżnorodnością obszaru nad Notecią i Krajny oraz wybitnymi walorami kulturowymi, ekologicznymi, edukacyjnymi i społecznymi
 • — przykłady walorów krajobrazowych polodowcowej rzeźby terenu w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej, jak ozy, wzgórza. doliny i wąwozy morenowe, jeziora
 • — przykładami znaczenia rzek w krajobrazach kulturowym i przyrodniczym
 • — walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi odwiedzanych miejsc
 • — przykładem małej architektury i sztuki w krajobrazie gmin dla upamiętnienia postaci i wydarzeń historycznych
 • — z walorami naukowymi i dydaktycznymi odwiedzanych nasadzeń i okazów dendroflory
 • —bioróżnorodnością na odwiedzanych obszarach krajobrazu
 • — wzorcowymi przykładami wykorzystania środków z przedmiotowych programów dla podniesienia jakości życia mieszkańców, upiększania otoczenia i budowania lokalnych więzi sąsiedzkich.
 •  
 • W trakcie szkolenia także wiadomości dendrologiczne i ćwiczenia terenowe w rozpoznawaniu dendroflory.
 •  
 • Opieka dendrologiczna prof. Przemysław Bąbelewski
 •  
 • Organizatorem zamierzenia jest "BELWEDER-LD w spadku" w ramach seminariów - szkoleń "Zieleń - Architektura - Krajobraz".
 • Program ramowy
 • Dzień 1: Czwartek 09.09.2021
 •  
 • Ew. dodatkowy termin: gr III 23.09
 •  
 • 13.05
 • Wyjazd autokaru z Hotel Gromada — Al. Piastów 15, 64-920 Piła 67 351 18 00 pilahotel@gromada.pl
 • (miejsca wszystkich noclegów) po przyjeżdżających PKP pod Dworzec Główny w Pile i przejście grupy I na Pl. Konstytucji
 •  
 • 13.00 przejście na Plac Konstytucji uczestników, którzy dotarli już do Hotelu Gromada
 •  
 • Rozpoczęcie szkolenia:
 • 13.25
 • Plac Konstytucji przy Ławeczce Staszica.
 •  
 • Piła, pl. Konstytucji 3 Maja i deptak
 • Sesja 1 architektoniczno-planistyczno-krajobrazowa: Wokół ławeczki Stanisława Staszica.
 • Przykład harmonijnej rewitalizacji przestrzeni miejskiej - Placu Konstytucji i przyległych ulic, tworzącej atrakcyjne miejsca dla odpoczynku i aktywności kulturalnej. Amfiteatr, układy wodne z fontannami, deptak. Zagadnienia inwestycyjne, planistyczne, konserwatorskie, społeczne.
 •  
 • Piła, Park na Gradolinie
 • Sesja 2 ogrodowo-krajobrazowa: Pilska strefa aktywności turystycznej.
 • Historia zagospodarowania śródmiejskiej, bagiennej wyspy na Gwdzie w k. l 70 tych XX w. w kompleks parkowo-rekreacyjny. Rewitalizacja programowo-przestrzenno-architektonicznej w Parku na Wyspie p.XXI w. Powstanie markowego produktu turystycznego Regionu wzmacniającego różnorodność aktywności turystycznorekreacyjno-kulturowych: wielofunkcyjny plac zabaw z siłownią, rewitalizacja układów zieleni, gł. placu z fontanną, el. małej architektury; ciągi pieszo-rowerowe, kładki, infrastruktura elektryczna i wodna. Omówienie zakresu prac, rewitalizacji, nasadzeń. bieżącego utrzymania i wykorzystania założenia.
 •  
 • Piła
 • Sesja 3 ogrodowo-krajobrazowa: Tramwajem po Gwdzie.
 • Wykorzystanie śródmiejskiej wyspy na rz. Gwdzie z przez modernizację nabrzeża i budowę 3 przystani z zielenią i małą architekturą na rzecz turystyki i rekreacji wodnej oraz przyjaznego środowiska mieszkańców.
 •  
 • Piła, Park Miejski
 • Sesja 4 ogrodowo-krajobrazowo-architektoniczna: Park im. S. Staszica z XIX/XX w. z oryginalną altaną i innym secesyjnymi elementami małej architektury.
 • Dendrobajki - oryginalny projekt dla poznawania parkowych drzew. Rewitalizacja parku w kontekście funkcjonalnej roli miejskiej zieleni zabytkowej. Rys historyczny, konserwatorski, społeczny, problematyka utrzymania.
 •  
 • Tarnówka
 • Sesja 5 architektoniczno-krajobrazowa: Gwiazda Wielkopolski nad Gwdą.
 • Wpływ modernizacji elektrowni wodnej na Gwdzie przy Fabryce tektury na rzecz podniesienia jakości środowiska i walorów krajobrazowych rzeki. Laureat konkursu Przyjazne środowisko. Rys historyczny, inżynierski i krajobrazowy.
 •  
 • Brokęcino
 • Sesja 6 krajobrazowo-ogrodowa: Rezerwat przyrody Wrzosowiska w Okonku.
 • Sukcesja naturalna na obszarze 204 ha po poligonie wojskowym w malownicze ekosystemy wrzosowisk i muraw napiaskowych. Dobre praktyki leśników dla stworzenia i zachowania unikatowego ekosystemu, biocenoz, edukacji przyrodniczej i turystyki. Rys historyczny, krajobrazowy i przyrodniczy.
 •  
 • 21.20
 • Piła, Hotel Gromada:
 • obiadokolacja.
 •  
 • Dzień 2: Piątek 10.09.2021
 •  
 • Ew. dodatkowy termin: gr III 24.09
 •  
 • 06.10
 • Piła, Hotel Gromada
 • - śniadanie
 •  
 • 06.50
 • Wyjazd autokaru.
 •  
 • Trzcianka
 • Sesja 7 architektoniczno-krajobrazowa: Spacerem wśród ryb.
 • Projekt nadnoteckiej Grupy Rybackiej pn. Wody pełne ryb Park Ryb Słodkowodnych ścieżka przyrodniczo- edukacyjna promująca wartości ryb słodkowodnych i wzmacniająca walory infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej nad Jeziorem Sarcz. Zagadnienia inwestycyjne, planistyczne, społeczne.
 •  
 • Smolarnia / Rychlik
 • Sesja 8 ogrodowo-krajobrazowa: Buki Graniczne
 • Rezerwat zachowanych drzew tyczących granicę Księstwa Warszawskiego i Królestwa Prus. Działania leśników na rzecz zachowania pamięci historycznej.
 •  
 • Smolarnia / Rychlik
 • Sesja 9 krajobrazowo-ogrodowa: Ścieżka wzdłuż ozu.
 • Przyrodniczo-dydaktyczna Ścieżka nad Bukówką wpisana w pozostałości parku podworskiego, fragmentu lasu pierwotnego, położona na obszarze formacji ozu piaszczystych grzbietów, utworzonego przez ostatni lodowiec.
 •  
 • Gniewomierz
 • Sesja 10 architektoniczno-krajobrazowo-ogrodowa: Dwór w sercu Puszczy Noteckiej.
 • Drewniany dwór myśliwski Hochberów w stylu szwajcarskim z 1907 r. nad stawem. Rys historyczny, architektoniczny, konserwatorski.
 •  
 • Goraj
 • Sesja 11 krajobrazowo-architektoniczna: Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek.
 • Adaptacja zabytkowej masztalarni zamku w Goraju na cele edukacji leśnej. 2018 r. Rys historyczny i architektoniczny.
 •  
 • Goraj
 • Sesja 12 krajobrazowo-architektoniczna-ogrodowa: Pszczyńscy Hochbergowie nad Notecią.
 • Zespół zamkowo-parkowy wpisany w krajobraz Moreny Czarnkowskiej. Neorenesansowy zamek z p.XX w. wzorowany na zamku w Varenholz w Westfalii z krajobrazowym parkiem w zakątku Szwajcarii Czarnkowskiej. Warownia, dom ogrodnika, garaż, ogród, neobarokowy budynek administracyjno-biurowy. Zespół Szkół Leśnych kontynuatorem leśnych i myśliwskich tradycji Hochbergów. Rys historyczny, architektoniczny, ogrodowy, konserwatorski.
 •  
 • Podobiadek / lunch
 •  
 • Czarnków, Park im. Staszica i Góra Krzyżowa
 • Sesja 13 ogrodowo-krajobrazowa: 32 metry z Grzybka.
 • Park miejski im. St. Staszica z jedyną na Niżu Polskim skocznią narciarską. Zagospodarowany programowo taras widokowy na Górze Krzyżowej z malowniczą panoramą Doliny Noteci i Szwajcarii Czarnkowskiej. Rys historyczny, ogrodowy, społeczny.
 •  
 • Czarnków
 • Sesja 14 architektoniczno-urbanistyczno-krajobrazowa: U Galla Anonima.
 • Rekonesans po średniowiecznym Grodzie. Pl. Wolności z XII w kościołem św. M.Magdaleny, ławeczką Janka z Czarnkowa, pl. Bartoszka - zachowanym kwartałem d. osady żydowskiej. Aspekty rewitalizacji pl. Wolności. Zagadnienia historyczne, inwestycyjne, konserwatorskie, społeczne.
 •  
 • Czarnków Marina
 • Sesja 15 architektoniczno-krajobrazowa: Marina Czarnków.
 • Nowoczesny kompleks sportowo-rozrywkowy nad Notecią z 2011 r. dla potrzeb lokalnej i przyjazdowej turystyki wodnej. Walory krajobrazowe i żeglugowe Noteci na szlaku transnarodowej drogi wodnej E 70 Berlin-Kaliningrad. Rys inwestycyjny, krajobrazowy, społeczny.
 •  
 • Gębiczyn
 • Sesja 16 krajobrazowo-ogrodowo-kulturowa: "Gębiczyńskie Gniazdo.
 • Przykład programowego zagospodarowania przestrzeni w nadnoteckiej puszczy z elementami architektury i małej architektury, dla potrzeb zamierzeń edukacyjnych, resocjalizacyjnych, kulturowych, przyrodniczych, społecznych Fundacji Gębiczyńskie Gniazdo. Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej, Europejski Krąg - galeria 27 rzeźb, Galeria na Sianie, park Pory Roku, strefa rekreacji, Warsztat Ogrodnictwa oraz Architektury i Pielęgnacji Zieleni.
 •  
 • Kalwaria Ujska
 • Sesja 17 krajobrazowo-kulturowa: Unikatowy na skalę Europy Środkowej secesyjny zespół sakralny
 • Osobliwość architektoniczna i ogrodowa z XIX /XX w i jego znaczenie dla akcentowania polskości ziem pod zaborem Pruskim. Program odbudowy Kalwarii w wymiarze historycznym. Rys historyczny, krajobrazowy, społeczny.
 •  
 • 21.40
 • Piła, Hotel Gromada:
 • obiadokolacja.
 •  
 • Dzień 3: Sobota 11.09.2021
 •  
 • Ew. dodatkowy termin: gr III 25.09
 •  
 • 06.30
 • Piła, Hotel Gromada
 • - śniadanie
 •  
 • 07.15
 • Wyjazd autokaru.
 •  
 • Dobrzyca, Cmentarz Leśników
 • Sesja 18 krajobrazowo-kulturowa: Śródleśne lapidarium.
 • Miejsce pamięci zmarłych leśników w naturalnym krajobrazie leśnym utworzone na reliktach cmentarza osady leśnej Gonie z k. XVIII w.
 •  
 • Złotów, Houseboaty
 • Sesja 19 architektoniczno-krajobrazowa: Domki na wodzie.
 • Przykład niestandardowej promocji Miasta na rzecz turystki przyjazdowej w Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjnym ZACISZE nad jez. Zalewskim.
 •  
 • Złotów, Zwierzyniec
 • Sesja 20 ogrodowo-krajobrazowa: Ośmiornica w Zwierzyńcu i Krwawy dąb.
 • Zagospodarowany w 1812 kompleks leśny w pozostałościach dawnej puszczy wg Petera Josepha Lennégo na zwierzyniec cesarskiego rodu Hohenzollernów dawnego założenia pałacowo-parkowego. Wykorzystanie założenia dla edukacji przyrodniczej prowadzonej przez Nadleśnictwo: ścieżki tematyczne, zielona klasa, arboretum, zagroda dzikich zwierząt.
 •  
 • Złotów, Zagroda Krajeńska
 • Sesja 21 krajobrazowa-kulturowa: Mini skansen etnograficzny przy Promenadzie
 • Z chłopską chatą z XVIII, drewnianą stodołą, oborą i kuźnią z młynem, miejscem ochrony i otwartego poznawania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Krajny Złotowskiej.
 •  
 • Złotów, Rondo z Jeleniem
 • Sesja 22 architektoniczno-krajobrazowa: "Zakręć jeleniem!"
 • Przykład atrakcyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej na rondzie przy Ratuszu, elementami sztuki użytkowej dla zaakcentowania herbu i tradycji Miasta.
 •  
 • Złotów, Drzewo Galeria
 • Sesja 23 krajobrazowa.
 • Przykład wykorzystania obumarłego drzewa na prezentacje prac plastycznych w przestrzeni miejskiej.
 •  
 • Złotów
 • Sesja 24 urbanistyczno-architektoniczna: Wielkopolskie Zdroje
 • Rekonesans po 600 letnim mieście pośród 5 jezior. Układ urbanistyczny, secesyjny Dom Polski Zw. Polaków w Niemczech i Ławeczka ks. B.Domańskiego, Ratusz, pomnik Piasta Kołodzieja, discgolf, Pl. Paderewskiego z zarysem synagogi zniszczonej w 1938 r,. Pl., Kościuszki dawny rynek, Barokowy kościół Wniebowzięcia NMP, Pałac Działyńskich z XVIII/XIX w. Rys historyczny, urbanistyczny, architektoniczny, konserwatorski.
 •  
 • Złotów, Promenada
 • Sesja 25 krajobrazowo-architektoniczna: "Promenada nad jeziorem Miejskimi i kaczkomat".
 • Powstanie dla celów wypoczynkowych, aktywnej rekreacji mieszkańców i turystów, atrakcyjnego krajobrazowo oświetlonego ciągu rowerowo-pieszego z małą architekturą i pomostami rekreacyjnymi o zwiększonej bioróżnorodności i powierzchni biologicznie czynnej, strukturze zieleni oraz proekologicznych rozwiązaniach zapobiegających erozję wodną i wietrzną. Zagadnienia przyrodnicze, inwestycyjne, planistyczne, społeczne.
 •  
 • Złotów, "Półwysep Rybacki" (Zamkowy)
 • Sesja 26 krajobrazowo-architektoniczno-ogrodowa: Zagospodarowanie na cele aktywnej rekreacji nadwodnego terenu z zaakcentowaniem jego historycznych konotacji.
 • Roślinny labirynt, siłownia zewnętrzna, street workout, park zabaw z urządzeniami dla niepełnosprawnych, historycznymi i archeologicznymi tablicami, z ekspozycją po spalonym zamku w 1657 r. Potulickich /Grudzińskich. Zagadnienia historyczne, przyrodnicze, inwestycyjne, społeczne.
 •  
 • Złotów, Górka Żydowska
 • Sesja 27 ogrodowo-architektoniczno-krajobrazowa: Przywrócona pamięć o cmentarzu w cieniu wiekowych dębów.
 • Walory krajobrazowe zieleni wysokiej w lapidarium z 2006 r. z fragmentów 143 macew z b. kirkutu z XVI w. , zniszczonego w 1936r., odkrytych na terenie miasta podczas prac drogowych. Rys konserwatorski, krajobrazowy, historyczny.
 •  
 • Stara Wiśniewka, Folwark Hawaje
 • Sesja 28 -architektoniczno-krajobrazowo-ogrodowa: Mecenat sztuki i jelenie w dawnym folwarku.
 • Nagradzana adaptacja założenia folwarcznego na cele turystyczne, eventowe, hodowlane i edukacji przyrodniczej.
 •  
 • Podobiadek / lunch
 •  
 • Zakrzewo
 • Sesja 29 krajobrazowo-kulturowa: Pięć Prawd Polaków.
 • Szlak Pięciu Prawd Polaków ks. Bolesława Domańskiego wokół promenady przy jeziorze Proboszczowskim znaczony elementami małej architektury.
 •  
 • Zakrzewo
 • Sesja 30 -krajobrazowo-architektoniczna: Symbole polskości wpisane w krajobraz Małej Warszawy i okolic w czasie zaboru pruskiego.
 • Dom Polski, Pomnik 5 Prawd Polaków, pomnik Znaku Rodła - godła proj. Janiny Kłopockiej, kaplica MB Radosnej, patronki Zw. Polaków w Niemczech. Znaczenie w/w symboli dla współczesnej społeczności lokalnej i Wielkopolski.
 •  
 • Buczek Mały
 • Sesja 31 krajobrazowo-ogrodowa: Ślubna pamiątka w grabowej alei.
 • Burzliwe dzieje spalonego w 1945 r zespołu pałacowego biskupa Warmii Stanisława Goetzendort-Grabowskiego z 1737 z cennym, pierwotnym drzewostanem i okazałą aleją grabową. Przykład dbałości leśników o miejsce i wykorzystanie go na rzecz edukacji przyrodniczej oraz pielęgnacji lokalnego dziedzictwa kulturowego Krajny.
 •  
 • Górka Klasztorna
 • Sesja 32 ogrodowo-krajobrazowo-kulturowa: Kamienny krąg w Świętym Gaju Swarożyca.
 • Dbałość o zachowanie tożsamości miejsca w kontekście przyrodniczym, kulturowym i religijnym. Problematyka ochrony skupiska wiekowych dębów. Rys historyczny, dendrologiczny i architektoniczny
 •  
 • Górka Klasztorna
 • Sesja 33 architektoniczno-kulturowa: Amfiteatr w basenie przeciwpożarowym.
 • Ewolucja zagospodarowania terenu od 1079 r. wokół dzisiejszego zespołu klasztornego dla potrzeb ruchu pielgrzymkowego do Matki Boskiej Góreckiej. Rys historyczny, konserwatorski, architektoniczny, społeczno-kulturowy.
 •  
 • 21.40
 • Piła, Hotel Gromada:
 • obiadokolacja.
 •  
 • Dzień 4: Niedziela 12.09.2021
 •  
 • Ew. dodatkowy termin: gr III 26.09
 •  
 • 06.40
 • Piła, Hotel Gromada
 • - śniadanie
 •  
 • 07.30
 • Opuszczenie pokoi i wyjazd autokaru.
 •  
 • Osiek nad Notecią
 • Sesja 34 ogrodowo-architektoniczko-kulturowa: Ogrodnicze i rolnicze tradycje nad Notecią.
 • Muzeum Kultury Ludowej / skansen. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w nadnoteckim krajobrazie.
 •  
 • Brzostowo
 • Sesja 35 architektoniczno-ogrodowa: Wóz Drzymały symbolicznym akcentem małej architektury w przypałacowym parku.
 • Strażnicy pamięci z ZS. Centrum Kształcenia Rolniczego im. M, Drzyamły w eklektycznym pałacu z k.XIX w z parkiem krajobrazowym. Rys historyczny, konserwatorski, ogrodowy.
 •  
 • Miasteczko Krajeńskie
 • Sesja 36 krajobrazowo-kulturowa: Grób niezłomnego Patrioty.
 • XIX cmentarz z grobem Michała Drzymały w krajobrazie malowniczych wzgórz morenowych i Doliny Środkowej Noteci wchodzących w skład Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej.
 •  
 • Grabówno
 • Sesja 37 architektoniczno-konserwatorsko-ogrodowa: Dworek Koper.
 • Nagrodzona w konkursie na Najlepszego Użytkowania Obiektów Zabytkowych adaptacja klasycystycznego dworu Grabowskich z 1778 r. na cele hotelowe i gastronomiczne, z wykorzystaniem na galerię sztuki. Kamień Michała Drzymały. Rys historyczny, architektoniczny, aspekty rewitalizacji i użytkowania rezydencji.
 •  
 • Obiad.
 •  
 • ok 14.50 przyjazd na PKP Piła Gł. 15.10 Hotel Gromada
 •  
 • * Godzinowo program w niedzielę został dostosowany do odjazdu bezpośredniego pociągu o 15.07 do Katowic i Krakowa.
 • Dojazd / powrót:
 • Czwartek 09.09.2021
 •  
 • Indywidualny dojazd od razu do Hotelu Gromada albo na dworzec PKP.
 •  
 • Przyjeżdżający wcześniej mogą zastawić bagaże w hotelu, a samochód na parkingu hotelu.
 •  
 • 13.05 wyjazd autokaru z Hotelu Gromada Al. Piastów 15 64-920 Piła 67 351 18 00 pilahotel@gromada.pl (miejsca wszystkich noclegów) pod Dworzec Główny w Pile, gdzie uczestnicy po przyjeździe składają bagaże do autokaru o 13.15. Spóźnieni (również dojeżdżający autem) dla dołączenia do grupy, pozostają w kontakcie z Organizatorem. i przejście grupy I na Pl. Konstytucji
 •  
 • 13.05 przejście grupy spod Hotelu Gromada na Plac Konstytucji.
 •  
 • Niedziela 12.09.2021 g. 14.50
 •  
 • Piła PKP zakończenie szkolenia.
 • 15.10 - Przyjazd autokaru pod Hotel Gromada.
 • Hotel Gromada
 •  
 • Wysoki, rozpoznawalny gmach, 10 min spacerem od PKP i od Pl. Konstytucji. Przyjeżdżający.
 •  
 • Godz. 13.25 Plac Konstytucji przy Ławeczce Staszica- rozpoczęcie szkolenia.
 •  
 • Kierowcy proszeni są o wyrażenie chęci na zabrania ze sobą innych uczestników (ilu?) z podaniem planu dojazdu/powrotu.
 •  
 • Wszystkie noclegi są w Hotelu Gromada. Po uzgodnieniu, możliwy jest nocleg w dn. 9/10.06. i 13/14.06 i dłużej.
 •  
 • Wraz ze zgłoszeniem na szkolenie należy podać plan podróży: miejsce, sposób, planowaną godzinę dojazdu/odjazdu.
 •  
 • Szczegółowe informacje i uzgodnienia dot. miejsc zbiórek i zakończenia szkolenia, przesłane będą zgłoszonym.
 • Analogicznie od czw. do niedz. program dla dodatkowego terminu ewentualnej III grupy: 23-26.09.2021r.
 • Treść merytoryczna 4 dniowego programu Ogrodowych Pereł, obfituje w bogactwo, zakres i różnorodność branżowej problematyki oraz doświadczenia gospodarzy odwiedzanych obiektów.
 •  
 • Koszt 4 dniowego szkolenia wyjazdowego wynosi w całości (!) przy płatności przed: 1390,00 zł / po 1460,00 PLN.
 •  
 • W porównaniu z programem czerwcowej gr. I , program grupy wrześniowej jest poszerzony o 2 obiekty, w tym unikatowy pałacyk myśliwski w Gniewomierzu. Także pobyt z ośrodka Geovita, przeniesiono do Hotelu GROMADA w Pile obiektu o dużo wyższym standardzie.
 •  
 • BELWEDER-LD w spadku nie jest płatnikiem VAT. Podane kwoty są całkowitymi i nie zawierają podatku VAT.
 •  
 • Cena szkolenia obejmuje także, transport autokarem, posiłki i zakwaterowanie (3 śniadania, 3 obiadokolacje, 3 podobiadki (lunch), 3 przerwy kawowe, 3 noclegi w Hotelu Gromada w Pile, Al. Piastów 15 64-920 Piła 67 351 18 00 pilahotel@gromada.pl (miejsca wszystkich noclegów) w pokojach 2 i 3 osobowych. (możliwość dopłaty do pokoju 1 osobowego -180 zł łącznie za 3 noce. Liczba 1os ograniczona), opłaty, wstępy.
 •  
 • Organizator zastrzega sobie modyfikację programu, zależną od zaistniałych okoliczności, jak i odwołanie szkolenia przy braku frekwencji lub bieżących obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.
 •  
 • Ubezpieczenie. Sprawdziliśmy i można indywidualnie ubezpieczyć się w kilku towarzystwach łącznie z NNW na określoną kwotę + anulowanie noclegów, odwołanie podróży, wyjazdu, imprezy, z przyczyn nagłego wypadku, nagłej i ciężkiej choroby wymagającej hospitalizacji. Ważne! Takie ubezpieczenie można zawrzeć tylko w dniu dokonania przelewu wpłaty! Także przez infolinię towarzystwa.
 •  
 • Jeśli jednak szkolenie nie odbędzie się wskutek niezależnych od organizatora okoliczności, środki wpłacone zostaną zwrócone.
 •  
 • Liczba miejsc ograniczona (40 osób ).
 • Zasady zgłoszenia w szkoleniu:
 • a/ Zamiar udziału wraz ze wskazaniem opcji noclegu, po otrzymaniu tej informacji dla pewności przyjęcia zgłoszenia, należy zgłosić zarówno telefonicznie: 604 128 796, 791 132 383, jak i mailem na wskazane 3 adresy: info@arshorti.pl arshorti@onet.eu i infoarshorti@gmail.com, z podaniem danych teleadresowych osób (imię i nazwisko, mail, telefony, podmiot, opcją noclegu) i oczekiwać na przesłanie mailem karty zgłoszenia. W przypadku trudności z dodzwonieniem się, proszę wysłać sms z prośbą o kontakt-oddzwonimy.
 • b/ po zgłoszeniu zamiaru udziału, Organizator prześle mailem KARTĘ ZGŁOSZENIA z terminem płatności, którą należy niezwłocznie wypełnić i odesłać.
 • c/ Termin nadsyłania KARTY ZGŁOSZENIA upływa 17 sierpnia br . Po tym terminie, po uzgodnieniu z Organizatorem.
 • d/ O zakwalifikowaniu się na szkolenie, decyduje kolejność przesłania wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA mailem do Organizatora.
 • e/ Pozostałe osoby po zamknięciu listy uczestników, znajdą się na liście rezerwowej.
 •  
 • O tym czy będzie dodatkowy III termin szkolenia 23-26.09., zadecyduje liczna przesłanych zgłoszeń.
 •  
 • Służymy dodatkowymi informacjami i odpowiedziami na sugestie- 604 128 796 (smsy tylko na ten nr), 791 132 383 lub mailem.
 •  
 • Dziękujemy za potwierdzenie odbioru maila, możliwie szybką odpowiedź, jaki i przekazanie wiadomości innym zainteresowanym.
 • Zaprasza BELWEDER-LD w spadku w ramach Seminariów - Szkoleń "Zieleń - Architektura - Krajobraz"
 • BELWEDER-LD w spadku — Ruda Śląska — +48 604 128 796 — 791 132 383 — www.arshorti.pl — NIP: 641-179-22-01
 • Wiadomości e-mail prosimy wysyłać równolegle na adresy: info@arshorti.pl — arshorti@onet.eu — infoarshorti@gmail.com
 •  
 • Zakończone »
 • Ogrodowe Perły nad Notecią 2021 — Gr. I — 10-13.6.2021 Ogólnopolskie terenowe seminarium - szkolenie. » Zieleń - Architektura - Krajobraz 2021 «
 • Mimo, że jesteśmy dziś w środku III fali pandemii coronavirusa, zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej sesji wyjazdowej terenowego Seminarium-Szkolenia Zieleń-Architektura-Krajobraz-2021: "Ogrodowe Perły nad Notecią" w dniach 10-13.06. oraz 9-12.09.2021 r. dla II grupy.
 • Jest duże prawdopodobieństwo, że w czerwcu taki wyjazd będzie mógł się odbyć. Informujemy zatem teraz, gdyż organizacyjnie nie jest możliwym, żeby zaoferować to szkolenie z tygodnia na tydzień.
 • Za to w razie konieczności, możliwe jest szybko je odwołać i zaproponować optymalne rozwiązanie.
 • Zatem przyjmujemy zgłoszenia, jakby sytuacja była normalna. Będziemy odwoływać je dopiero w ostatniej chwili przed, jeśli w ich terminie, będą obowiązywać obostrzenia epidemiologiczne uniemożliwiające realizację. Po przesłaniu mailem zgłoszenia, prześlemy zwrotnie kartę uczestnictwa.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Program tegorocznych "Ogrodowych Pereł" będzie realizowany w północnej Wielkopolsce, w obszarze nadnoteckim i Krajnie, stanowiącą niegdyś rubież Państwa Polskiego.
 • To Regon znany z szerokich możliwości do uprawiania aktywności rekreacyjnych i turystyczno-krajoznawczych oraz staram gospodarzy, aby tak było, a zarazem mocno akcentujący w krajobrazie swoje wartości kulturowe i patriotyczne, elementami architektury i architektury krajobrazu oraz sztuki ogrodowej.
 •  
 • Liczba miejsc ograniczona - 40 osób.
 •  
 • Informacje organizacyjne, założenia szkolenia i program, zasady szkolenia - poniżej:
 •  
 • Do udziału w Ogólnopolskim Seminarium-Szkoleniu zapraszani są przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowisk naukowych i szkolnych, studenci, uczniowie, architekci i architekci krajobrazu, konserwatorzy zabytków, historycy sztuki, członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych, służby zieleni, komunalne, przedstawiciele firm oraz zainteresowani tematyką zieleń-architektura-krajobraz.
 •  
 • Celami terenowych sesji szkoleniowych są: podniesienie kwalifikacji i poziomu wiedzy przez zapoznanie się z kompozycjami i stylami ogrodowymi i architektonicznymi odwiedzanych obiektów, działaniami konserwatorskimi, historią polskiego ogrodnictwa, wybitnymi postaciami z kręgu sztuki ogrodów i ich dokonaniami, zagadnieniami ochrony przyrody oraz osobliwościami i dziedzictwem przyrodniczym, kulturowym, historycznym i gospodarczym, niezwykle cennych miejsc oraz obiektów, konweniujących z hasłem naszych Seminariów.
 •  
 • Będzie również możliwość do aktywnego włączenia się w szkolenie i zaprezentowania pozostałym Uczestnikom, własnych osiągnięć, doświadczeń, koncepcji lub praktycznych dokonań w formie referatu, komunikatu, posteru (do 15min.) Zamiar ten należy zgłosić Organizatorowi z podaniem tematyki wystąpienia. Niektóre tytuły sesji mają literacki lub historyczny wydźwięk, dla lepszego zapamiętania wizytowanych miejsc.
 • Organizatorem zamierzenia jest "BELWEDER-LD w spadku" w ramach seminariów-szkoleń " Zieleń-Architektura-Krajobraz".
 •  
 • Organizatorzy zamierzają zaprezentować Uczestnikom osiągnięcia w zarządzaniu, utrzymaniu, kształtowaniu i restauracji zieleni, architektury, przestrzeni publicznej i prywatnej, z uwzględnieniem posiadanych walorów przyrodniczych i kulturowych oraz wykorzystaniu ich w kreowaniu atrakcyjności gmin, regionów, jak i przyjaznego środowiska mieszkańców.
 •  
 • Organizatorzy zamierzają zaprezentować Uczestnikom osiągnięcia w zarządzaniu, utrzymaniu, kształtowaniu i restauracji zieleni, architektury, przestrzeni publicznej i prywatnej, z uwzględnieniem posiadanych walorów przyrodniczych i kulturowych oraz wykorzystaniu ich w kreowaniu atrakcyjności gmin, regionów, jak i przyjaznego środowiska mieszkańców.
 •  
 • Ogrodowe Perły są unikatowym szkoleniem.
 • Są specjalnie przygotowywane i mają charakter zintegrowanego wielotematycznego, terenowego szkolenia, które swoim zakresem przyrównać można do wielu branżowych szkoleń stacjonarnych łącznie. Ich bezcennym walorem jest łączenie zdobywania wiedzy merytorycznej z zapoznawaniem się z prezentowaną problematyką w terenie, co ułatwia praktyczne transponowanie na grunt jego Uczestników, dobrych dokonań i sposobów działania oraz przekonująco dostrzec te niepożądane, aby następnie uniknąć ich powielania u siebie.
 •  
 • Organizatorzy są przekonani, że szkolenie "Ogrodowe Perły", jak miało to miejsce przy poprzednich edycjach, stanie się doskonałym forum wymiany interdyscyplinarnych doświadczeń pomiędzy uczestnikami i nawiązania dobrych, roboczych kontaktów.
 •  
 • Uczestnicy Seminarium-Szkolenia zapoznają się na nim z:
 • - drzewami i krzewami ozdobnymi, w tym gatunkami rzadkimi
 • - gospodarowaniem na współczesnych i zabytkowych terenach zieleni - m.in. utrzymaniem, rewitalizacją, pracami konserwatorskimi, inwestycjami, na tle aspektów gospodarczych, ekonomicznych i społecznych.- dokonaniami wielu wybitnych planistów ogrodów i architektów
 • - kompozycyjną i funkcjonalną rolą miejskiej zieleni zabytkowej
 • - dokonaniami wybitnych planistów ogrodów i architektów, jak m.in. Lenne, Schinkl,
 • - efektywnym gospodarowaniem środkami publicznymi w przestrzeni gmin
 • - dokonaniami konserwatorskimi
 • - funkcjonalnymi rozwiązaniami w układach zieleni i przestrzeni publicznej
 • - przykładami wzbogacania po rewitalizacji o nowe elementy zabytkowych terenów zieleni
 • - wykorzystaniem przyrodniczo cennych obszarów dla potrzeb rekreacji i edukacji przyrodniczej
 • - wykorzystaniem dziedzictwa i krajobrazu naturalnego oraz kulturowego, jak i osadzonych w nich obiektów, dla zwiększenia atrakcyjność gmin
 • - przykładami architektury i sztuki w krajobrazie i przestrzeni publicznej dla upamiętnienia wydarzeń historycznych oraz akcentowania charakteru miejsc
 • - powiązaniami kompozycyjnymi zespołów sakralnych z krajobrazem
 • - dokonaniami myśli urbanistycznej wiążącej zespoły rezydencjonalne z otoczeniem
 • - dobrymi przykładami działań leśników na rzecz zachowania i wzbogacania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
 • - bioróżnorodnością obszaru nad Notecią i Krajny oraz wybitnymi walorami kulturowymi, ekologicznymi, edukacyjnymi i społecznymi
 • - przykłady walorów krajobrazowych polodowcowej rzeźby terenu w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej, jak ozy, wzgórza. doliny i wąwozy morenowe, jeziora
 • - przykładami znaczenia rzek w krajobrazach kulturowym i przyrodniczym
 • - walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi odwiedzanych miejsc
 • - przykładem małej architektury i sztuki w krajobrazie gmin dla upamiętnienia postaci i wydarzeń historycznych
 • - z walorami naukowymi i dydaktycznymi odwiedzanych nasadzeń i okazów dendroflory
 • - bioróżnorodnością na odwiedzanych obszarach krajobrazu
 • - wzorcowymi przykładami wykorzystania środków z przedmiotowych programów dla podniesienia jakości życia mieszkańców, upiększania otoczenia i budowania lokalnych więzi sąsiedzkich.
 •  
 • W trakcie szkolenia także wiadomości dendrologiczne i ćwiczenia terenowe w rozpoznawaniu dendroflory.
 • Opieka dendrologiczna prof. Przemysław Bąbelewski.
 • Treść merytoryczna 4 dniowego programu Ogrodowych Pereł, obfituje w bogactwo, zakres i różnorodność branżowej problematyki oraz doświadczenia gospodarzy odwiedzanych obiektów.
 •  
 • Koszt 4 dniowego szkolenia wyjazdowego wynosi w całości (!) przy płatności przed: 1330,00 zł / po szkoleniu 1400,00 PLN.
 • BELWEDER-LD w spadku nie jest płatnikiem VAT. Podane kwoty są całkowitymi i nie zawierają podatku VAT.
 •  
 • Cena szkolenia obejmuje także, transport autokarem, posiłki i zakwaterowanie (3 śniadania, 3 obiadokolacje, 3 podobiadki (lunch), 3 przerwy kawowe, 3 noclegi w Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Płotkach, Piła 64-920 , Płotki 1 Rec 67 212 2229 607 367 774 w pokojach 2 i 3 osobowych. (możliwość dopłaty do pokoju 1 osobowego -165 zł łącznie za 3 noce. Liczba 1os ograniczona), opłaty, wstępny, przejazdy autokarem.
 •  
 • Organizator zastrzega sobie modyfikację programu, zależną od zaistniałych okoliczności, jak i odwołanie szkolenia przy braku frekwencji, niezależnych od niego okoliczności lub bieżących obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Zgłoszony przed szkoleniem może wskazać swojego zastępcę.
 • Ubezpieczenie. Sprawdziliśmy i można indywidualnie ubezpieczyć się w kilku towarzystwach łącznie z NNW na określoną kwotę + anulowanie noclegów, odwołanie podróży, wyjazdu, imprezy, z przyczyn nagłego wypadku, nagłej i ciężkiej choroby wymagającej hospitalizacji. Ważne! Takie ubezpieczenie można zawrzeć tylko w dniu dokonania przelewu wpłaty! Także przez infolinię towarzystwa.
 •  
 • Zasady zgłoszenia na szkolenie:
 • a/ Zamiar udziału wraz ze wskazaniem opcji noclegu, po otrzymaniu tej informacji dla pewności przyjęcia zgłoszenia, należy zgłosić zarówno telefonicznie: 604 128 796, 791 132 383, jak i mailem na wskazane 3 adresy:info@arshorti.pl arshorti@onet.eu i infoarshorti@gmail.com, z podaniem danych teleadresowych osób (imię i nazwisko, mail, telefony, podmiot, opcją noclegu) i oczekiwać na przesłanie mailem karty zgłoszenia. W przypadku trudności z dodzwonieniem się, proszę wysłać sms z prośbą o kontakt-oddzwonimy.
 • b/ po zgłoszeniu zamiaru udziału, Organizator prześle mailem KARTĘ ZGŁOSZENIA z terminem płatności, którą należy niezwłocznie wypełnić i odesłać.
 • c/ Termin nadsyłania KARTY ZGŁOSZENIA upływa 12 maja br . Po tym terminie, po uzgodnieniu z Organizatorem.
 • d/ O zakwalifikowaniu się na szkolenie, decyduje kolejność przesłania wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA mailem do Organizatora.
 • e/ Pozostałe osoby po zamknięciu listy uczestników, znajdą się na liście rezerwowej.
 •  
 • Służymy dodatkowymi informacjami i odpowiedziami na sugestie- 604 128 796, 791 132 383 lub mailem.
 • Dziękujemy za potwierdzenie odbioru maila, możliwie szybką odpowiedź, jaki i przekazanie wiadomości innym zainteresowanym.
 • Przepraszamy, jeśli nasza informacja okazała się być przez Państwa niepożądaną, wpłynęła omyłkowo lub przyszła powtórnie.
 •  
 • Zaprasza BELWEDER-LD w ramach Seminariów-Szkoleń "Zieleń-Architektura-Krajobraz"
 •  
 • KONTAKT:
 • BELWEDER-LD w spadku, Ruda Śląska +48 604 128 796; 791 132 383, www.arshorti.pl NIP: 641-179-22-01
 •  
 • Wiadomości e-mail prosimy wysyłać równolegle na 3 adresy:
 • info@arshorti.pl
 • arshorti@onet.eu
 • infoarshorti@gmail.com
 •  
 • Dzień 1: Czwartek 10.06.2021
 •  
 • 12.30
 • Wyjazd autokaru pod Dworzec Główny w Pile spod Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Płotkach, Piła 64-920, Płotki 1 (miejsca wszystkich noclegów)
 • 13.10
 • Rozpoczęcie szkolenia przy PKP Piła Główna
 •  
 • Piła, Park na Gradolinie
 • Sesja 1 ogrodowo-krajobrazowa: Pilska strefa aktywności turystycznej. Historia zagospodarowania śródmiejskiej, bagiennej wyspy na Gwdzie w k. l 70 tych XX w. w kompleks parkowo-rekreacyjny. Rewitalizacja programowo-przestrzenno-architektonicznej w Parku na Wyspie p.XXI w. Powstanie markowego produktu turystycznego Regionu wzmacniającego różnorodność aktywności turystyczno-rekreacyjno-kulturowych: wielofunkcyjny plac zabaw z siłownią, rewitalizacja układów zieleni, gł. placu z fontanną, el. małej architektury; ciągi pieszo-rowerowe, kładki, infrastruktura elektryczna i wodna. Omówienie zakresu prac, rewitalizacji, nasadzeń. bieżącego utrzymania i wykorzystania założenia.
 •  
 • Piła
 • Sesja 2 ogrodowo-krajobrazowa: Tramwajem po Gwdzie. Wykorzystanie śródmiejskiej wyspy na rz. Gwdzie z przez modernizację nabrzeża i budowę 3 przystani z zielenią i małą architekturą na rzecz turystyki i rekreacji wodnej oraz przyjaznego środowiska mieszkańców.
 •  
 • Piła, Pl. Konstytucji 3 Maja i deptak - Sesja 3 architektoniczno-planistyczno-krajobrazowa: Wokół ławeczki Stanisława Staszica. Przykład harmonijnej rewitalizacji przestrzeni miejskiej - Placu Konstytucji i przyległych ulic, tworzącej atrakcyjne miejsca dla odpoczynku i aktywności kulturalnej. Amfiteatr, układy wodne z fontannami, deptak. Zagadnienia inwestycyjne, planistyczne, konserwatorskie, społeczne.
 •  
 • Piła, Park Miejski - Sesja 4 ogrodowo-krajobrazowo-architektoniczna: Park im. S. Staszica z XIX/XX w. z oryginalną altaną i innym secesyjnymi elementami małej architektury. Dendrobajki - oryginalny projekt dla poznawania parkowych drzew. Rewitalizacja parku w kontekście funkcjonalnej roli miejskiej zieleni zabytkowej. Rys historyczny, konserwatorski, społeczny, problematyka utrzymania.
 •  
 • Tarnówka - Sesja 5 architektoniczno-krajobrazowa: Gwiazda Wielkopolski nad Gwdą. Wpływ modernizacji elektrowni wodnej na Gwdzie przy Fabryce tektury na rzecz podniesienia jakości środowiska i walorów krajobrazowych rzeki. Laureat konkursu Przyjazne środowisko. Rys historyczny, inżynierski i krajobrazowy.
 •  
 • Brokęcino - Sesja 6 krajobrazowo-ogrodowa: Rezerwat przyrody Wrzosowiska w Okonku. Sukcesja naturalna na obszarze 204 ha po poligonie wojskowym w malownicze ekosystemy wrzosowisk i muraw napiaskowych. Dobre praktyki leśników dla stworzenia i zachowania unikatowego ekosystemu, biocenoz, edukacji przyrodniczej i turystyki. Rys historyczny, krajobrazowy i przyrodniczy.
 •  
 • 21.20 Piła, Geovita: obiadokolacja
 • Dzień 2: Piątek 11.06.2021
 •  
 • 06.30
 • Piła, Geovita - śniadanie.
 •  
 • 07.15
 • Wyjazd autokaru.
 •  
 • Trzcianka Sesja 7 architektoniczno-krajobrazowa: Spacerem wśród ryb. Projekt nadnoteckiej Grupy Rybackiej pn. Wody pełne ryb Park Ryb Słodkowodnych ścieżka przyrodniczo- edukacyjna promująca wartości ryb słodkowodnych i wzmacniająca walory infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej nad Jeziorem Sarcz. Zagadnienia inwestycyjne, planistyczne, społeczne.
 •  
 • Smolarnia / Rychlik - Sesja 8 ogrodowo-krajobrazowa: Buki Graniczne. Rezerwat zachowanych drzew tyczących granicę Księstwa Warszawskiego i Królestwa Prus. Działania leśników na rzecz zachowania pamięci historycznej.
 •  
 • Smolarnia / Rychlik - Sesja 9 krajobrazowo-ogrodowa: Ścieżka wzdłuż ozu. Przyrodniczo-dydaktyczna Ścieżka nad Bukówką wpisana w pozostałości parku podworskiego, fragmentu lasu pierwotnego, położona na obszarze formacji ozu piaszczystych grzbietów, utworzonego przez ostatni lodowiec.
 •  
 • Goraj -Sesja 10 krajobrazowo-architektoniczna: Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek. Adaptacja zabytkowej masztalarni zamku w Goraju na cele edukacji leśnej. 2018 r. Rys historyczny i architektoniczny.
 •  
 • Goraj -Sesja 11 krajobrazowo-architektoniczna-ogrodowa: Pszczyńscy Hochbergowie nad Notecią. Zespół zamkowo-parkowy wpisany w krajobraz Moreny Czarnkowskiej. Neorenesansowy zamek z p.XX w. wzorowany na zamku w Varenholz w Westfalii z krajobrazowym parkiem w zakątku Szwajcarii Czarnkowskiej. Warownia, dom ogrodnika, garaż, ogród, neobarokowy budynek administracyjno-biurowy. Zespół Szkół Leśnych kontynuatorem leśnych i myśliwskich tradycji Hochbergów. Rys historyczny, architektoniczny, ogrodowy, konserwatorski.
 •  
 • Podobiadek / lunch
 •  
 • Czarnków - Sesja 12 architektoniczno-urbanistyczno-krajobrazowa: U Galla Anonima. Rekonesans po średniowiecznym Grodzie. Pl. Wolności z XX w kościołem św. M.Magdaleny, ławeczką Janka z Czarnkowa, pl. Bartoszka - zachowanym kwartałem d. osady żydowskiej. Aspekty rewitalizacji pl. Wolności. Zagadnienia historyczne, inwestycyjne, konserwatorskie, społeczne.
 •  
 • Czarnków, Góra Krzyżowa - Sesja 13 ogrodowo-krajobrazowa: 32 metry z Grzybka. Park miejski im. St. Staszica na stoku Góry Krzyżowej, z jedyną na Niżu Polskim skocznią narciarską i zagospodarowanym programowo tarasem widokowym z malowniczą panoramą Doliny Noteci i Szwajcarii Czarnkowskiej. Rys historyczny, ogrodowy, społeczny.
 •  
 • Czarnków, Marina - Sesja 14 architektoniczno-krajobrazowa: Marina Czarnków. Nowoczesny kompleks sportowo-rozrywkowy nad Notecią z 2011 r. dla potrzeb lokalnej i przyjazdowej turystyki wodnej. Walory krajobrazowe i żeglugowe Noteci na szlaku transnarodowej drogi wodnej E 70 Berlin-Kaliningrad. Rys inwestycyjny, krajobrazowy, społeczny.
 •  
 • Gębiczyn - Sesja 15 krajobrazowo-ogrodowo-kulturowa: "Gębiczyńskie Gniazdo. Przykład programowego zagospodarowania przestrzeni w nadnoteckiej puszczy z elementami architektury i małej architektury, dla potrzeb zamierzeń edukacyjnych, resocjalizacyjnych, kulturowych, przyrodniczych, społecznych Fundacji Gębiczyńskie Gniazdo. Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej, Europejski Krąg - galeria 27 rzeźb, Galeria na Sianie, park Pory Roku, strefa rekreacji, Warsztat Ogrodnictwa oraz Architektury i Pielęgnacji Zieleni.
 •  
 • 21.30 Piła, Geovita: obiadokolacja
 • Dzień 3: Sobota 12.06.2021
 •  
 • 06.30
 • Piła, Geovita - śniadanie.
 •  
 • 07.15
 • Wyjazd autokaru.
 •  
 • Dobrzyca, Cmentarz Leśników -Sesja 16 krajobrazowo-kulturowa: Śródleśne lapidarium
 •  
 • Miejsce pamięci zmarłych leśników w naturalnym krajobrazie leśnym utworzone na reliktach cmentarza osady leśnej Gonie z k. XVIII w.
 •  
 • Złotów, Zwierzyniec - Sesja 17 ogrodowo-krajobrazowa: Ośmiornica w Zwierzyńcu i Krwawy dąb. Zagospodarowany w 1812 kompleks leśny w pozostałościach dawnej puszczy wg Petera Josepha Lennégo na zwierzyniec cesarskiego rodu Hohenzollernów dawnego założenia pałacowo-parkowego. Wykorzystanie założenia dla edukacji przyrodniczej prowadzonej przez Nadleśnictwo: ścieżki tematyczne, zielona klasa, arboretum, zagroda dzikich zwierząt.
 •  
 • Złotów, Zagroda Krajeńska - Sesja 18 krajobrazowa-kulturowa: Mini skansen etnograficzny przy Promenadzie z chłopską chatą z XVIII, drewnianą stodołą, oborą i kuźnią z młynem, miejscem ochrony i otwartego poznawania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Krajny Złotowskiej.
 •  
 • Złotów, Houseboaty - Sesja 19 architektoniczno-krajobrazowa: Domki na wodzie przykładem niestandardowej promocji Miasta na rzecz turystki przyjazdowej w Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjnym ZACISZE nad jez. Zalewskim.
 •  
 • Złotów, Górka Żydowska - Sesja 20 ogrodowo-architektoniczno-krajobrazowa: Przywrócona pamięć o cmentarzu w cieniu wiekowych dębów. Walory krajobrazowe zieleni wysokiej w lapidarium z 2006 r. z fragmentów 143 macew z b. kirkutu z XVI w. , zniszczonego w 1936r., odkrytych na terenie miasta podczas prac drogowych. Rys konserwatorski, krajobrazowy, historyczny.
 •  
 • Złotów, Rondo z Jeleniem - Sesja 21 architektoniczno-krajobrazowa: " Zakręć jeleniem!" Przykład atrakcyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej na rondzie przy Ratuszu, elementami sztuki użytkowej dla zaakcentowania herbu i tradycji Miasta.
 •  
 • Złotów, Drzewo Galeria -Sesja 22 krajobrazowa: Przykład wykorzystania obumarłego drzewa na prezentacje prac plastycznych w przestrzeni miejskiej.
 •  
 • Złotów - Sesja 23 urbanistyczno-architektoniczna: Wielkopolskie Zdroje Rekonesans po 600 letnim mieście pośród 5 jezior. Układ urbanistyczny, secesyjny Dom Polski Zw. Polaków w Niemczech i Ławeczka ks. B.Domańskiego, Ratusz, pomnik Piasta Kołodzieja, discgolf, Pl. Paderewskiego z zarysem synagogi zniszczonej w 1938 r,. Pl., Kościuszki dawny rynek, Barokowy kościół Wniebowzięcia NMP, Pałac Działyńskich z XVIII/XIX w przebudowa proj. Schinkla. Rys historyczny, urbanistyczny, architektoniczny, konserwatorski.
 •  
 • Złotów, Promenada -Sesja 24 krajobrazowo-architektoniczna: "Promenada nad jeziorem Miejskimi i kaczkomat". Powstanie dla celów wypoczynkowych, aktywnej rekreacji mieszkańców i turystów, atrakcyjnego krajobrazowo oświetlonego ciągu rowerowo-pieszego z małą architekturą i pomostami rekreacyjnymi o zwiększonej bioróżnorodności i powierzchni biologicznie czynnej, strukturze zieleni oraz proekologicznych rozwiązaniach zapobiegających erozję wodną i wietrzną. Zagadnienia przyrodnicze, inwestycyjne, planistyczne, społeczne.
 •  
 • Złotów, "Półwysep Rybacki" (Zamkowy) - Sesja 25 krajobrazowo-architektoniczno-ogrodowa: Zagospodarowanie na cele aktywnej rekreacji nadwodnego terenu z zaakcentowaniem jego historycznych konotacji. Roślinny labirynt, siłownia zewnętrzna, street workout, park zabaw z urządzeniami dla niepełnosprawnych, historycznymi i archeologicznymi tablicami, z ekspozycją po spalonym zamku w 1657 r. Potulickich /Grudzińskich. Zagadnienia historyczne, przyrodnicze, inwestycyjne, społeczne.
 •  
 • Stara Wiśniewska, Folwark Hawaje - Sesja 26 -architektoniczno-krajobrazowo-ogrodowa: Mecenat sztuki i jelenie w dawnym folwarku. Nagradzana adaptacja założenia folwarcznego na cele turystyczne, eventowe, hodowlane i edukacji przyrodniczej.
 •  
 • Podobiadek / lunch / przerwa kawowa
 •  
 • Zakrzewo Sesja x -krajobrazowo-kulturowa: Pięć Prawd Polaków. Szlak Pięciu Prawd Polaków ks. Bolesława Domańskiego wokół promenady przy jeziorze Proboszczowskim znaczony elementami małej architektury.
 •  
 • Zakrzewo Sesja 27 -krajobrazowo-architektoniczna: Symbole polskości wpisane w krajobraz Małej Warszawy i okolic w czasie zaboru pruskiego. Dom Polski, Pomnik 5 Prawd Polaków, pomnik Znaku Rodła - godła proj. Janiny Kłopockiej, kaplica MB Radosnej, patronki Zw. Polaków w Niemczech. Znaczenie w/w symboli dla współczesnej społeczności lokalnej i Wielkopolski.
 •  
 • Buczek Mały - Sesja 28 krajobrazowo-ogrodowa: Ślubna pamiątka w grabowej alei. Burzliwe dzieje spalonego w 1945 r zespołu pałacowego biskupa Warmii Stanisława Goetzendort-Grabowskiego z 1737 z cennym, pierwotnym drzewostanem i okazałą aleją grabową. Przykład dbałości leśników o miejsce i wykorzystanie go na rzecz edukacji przyrodniczej oraz pielęgnacji lokalnego dziedzictwa kulturowego Krajny.
 •  
 • Górka Klasztorna Sesja 29 ogrodowo-krajobrazowo-kulturowa: Kamienny krąg w Świętym Gaju Swarożyca. Dbałość o zachowanie tożsamości miejsca w kontekście przyrodniczym, kulturowym i religijnym. Problematyka ochrony skupiska wiekowych dębów. Rys historyczny, dendrologiczny i architektoniczny
 •  
 • Górka Klasztorna Sesja 30 architektoniczno-kulturowa: Amfiteatr w basenie przeciwpożarowym. Ewolucja zagospodarowania terenu od 1079 r. wokół dzisiejszego zespołu klasztornego dla potrzeb ruchu pielgrzymkowego do Matki Boskiej Góreckiej. Rys historyczny, konserwatorski, architektoniczny, społeczno-kulturowy.
 •  
 • 21.30 Piła, Geovita: obiadokolacja
 • Dzień 4: Niedziela 13.06.2021
 •  
 • 06.30
 • Piła, Geovita - śniadanie.
 •  
 • 07.30
 • Oopuszczenie pokoi. Wyjazd autokaru.
 •  
 • Osiek nad Notecią - Sesja 31 ogrodowo-architektoniczno-kulturowa: Ogrodnicze i rolnicze tradycje nad Notecią. Muzeum Kultury Ludowej / skansen. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w nadnoteckim krajobrazie.
 •  
 • Miasteczko Krajeńskie - Sesja 32 krajobrazowo-kulturowa: Grób niezłomnego Patrioty. XIX cmentarz z grobem Michała Drzymały w krajobrazie malowniczych wzgórz morenowych i Doliny Środkowej Noteci wchodzących w skład Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej.
 •  
 • Brzostowo - Sesja 33 architektoniczno-ogrodowa: Wóz Drzymały symbolicznym akcentem małej architektury w przypałacowym parku. Strażnicy pamięci z ZS. Centrum Kształcenia Rolniczego im. M, Drzyamły w eklektycznym pałacu z k.XIX w z parkiem krajobrazowym. Rys historyczny, konserwatorski, ogrodowy.
 •  
 • Grabówno - Sesja 34 architektoniczno-konserwatorsko-ogrodowa: Dworek Koper. Nagrodzona w konkursie na Najlepszego Użytkowania Obiektów Zabytkowych adaptacja klasycystycznego dworu Grabowskich z 1778 r. na cele hotelowe i gastronomiczne, z wykorzystaniem na galerię sztuki. Kamień Michała Drzymały. Rys historyczny, architektoniczny, aspekty rewitalizacji i użytkowania rezydencji.
 •  
 • Obiad / przerwa kawowa
 •  
 • ~14.50
 • Przyjazd na PKP Piła Gł.
 • Dojazd / powrót:
 • Czwartek 10.06.2021
 •  
 • 12.30 ☛ Wyjazd autokaru do Piły, Dworzec Gł PKP spod Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Płotkach, Piła 64-920 , Płotki 1 Rec 67 212 2229 607 367 774, gdzie można przesiąść się z auta.
 •  
 • g 13.10 ☛ Rozpoczęcie szkolenia Piła przy Dworcu Głównym PKP, gdzie uczestnicy składają bagaże do autokaru w g.13.00-13.10. Spóźnieni (również dojeżdżający autem) dla dołączenia do grupy, pozostają w kontakcie z Organizatorem. Bezp. pociag z Krakowa i Katowic przyjeżdża ok. g.13.00.
 •  
 • Przyjeżdżający samochodami mogą zostawić auto w Geovicie przed 11.15 i przesiąść się do autokaru.
 •  
 • Kierowcy proszeni są też wyrażenie chęci na zabrania ze sobą innych uczestników (ilu?) z podaniem planu dojazdu/powrotu.
 •  
 • Wszystkie noclegi są w ośrodku Geovita Piła, Płotki,. Po uzgodnieniu, możliwy jest nocleg w dn. 9/10.06. i 13/14.06 i dłużej.
 •  
 • Wraz ze zgłoszeniem na szkolenie należy podać plan podróży: miejsce, sposób, planowaną godzinę dojazdu/odjazdu.
 •  
 • Szczegółowe informacje i uzgodnienia dot. miejsc zbiórek i zakończenia szkolenia, przesłane będą zgłoszonym.
 • Niedziela 13.06.2021
 •  
 • Zakończenie szkolenia planowane jest na ok 14.50 przy PKP Piła Gł. lub * j.w.
 •  
 • Następnie autokar dojedzie do Geovity.
 •  
 • Zakończone »
 • Ogrodowe Perły Podkarpacia BIS — Gr. I — 10-13.9.2020 Festiwal Sztuki Ogrodów. Ogólnopolskie terenowe seminarium - szkolenie. » Zieleń - Architektura - Krajobraz 2020 «
 • Od niespełna dwóch tygodni, zachowując środki zapobiegawcze przeciw koronawirusowi, możemy znów razem szkolić się, przemieszczać i nocować. Mimo, że nie odbędą się w tym roku zapowiadane wcześniej Ogrodowe Perły Nad Notecią, ale zapraszamy w dniach 10 13 września 2020 r. (czw-nd) do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Sesji Wyjazdowej Terenowego Seminarium-Szkolenia "Zieleń-Architektura-Krajobraz-2020": "Ogrodowe Perły Podkarpacia BIS.
 • Liczba miejsc ograniczona -40 osób.
 •  
 • W tej części Podkarpacia Ogrodowe Perły były już 2014 r. Jednak obecnie proponowany 4 dniowy program, jest nie tylko zmodyfikowany do poprzedniego i bardziej rozszerzony niż 3 dniowy. W miejscach wcześniej odwiedzanych, jak Łańcut, czy Bolestraszyce, zrealizowano wiele spektakularnych prac konserwatorskich i nowych, ogrodowych inwestycji, wzbogacając je o układy zieleni oraz kolekcje i nasadzenia.
 • Podkarpacie dziś na uboczu Polski, kiedyś kwitnące pomiędzy Krakowem a Lwowem, zachwyca znakomitymi dokonaniami sztuki ogrodowej, architektury, ogrodniczymi osiągnięciami, powiązaniami układów zieleni z krajobrazem, czy wspaniałymi okazami dendroflory. Znajdziemy tam doskonałe przykłady dbałości lokalnych społeczeństw o zachowanie w dobrym stanie niezwykle cennego kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa.
 •  
 • Ważne! Jeśli zatem zainteresuje Państwa (lub nie) to szkolenie, prosimy nie czekając na uzgodnienia dot. oficjalnego potwierdzenia chęci uczestnictwa, od razu dać nam znać. W trudnym czasie pandemii koronawirusa dla organizatorów szkoleń i ruchu turystycznego, chcielibyśmy jak najszybciej rozeznać zainteresowanie naszą propozycją i potwierdzić rezerwację pobytu w Hotelu Zamek w Krasiczynie.
 •  
 • Informacje organizacyjne, założenia szkolenia, program, sugestie dojazdu, w tym dogodnego i ekonomicznego dotarcia z odległych miejsc samolotem, ubezpiecznia w razie nieuczestniczenia w szkoleniu z powodu nieszczęśliwych zdarzeń, poniżej.
 •  
 • Do udziału w Ogólnopolskim Seminarium-Szkoleniu zapraszani są przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowisk naukowych, studenci, architekci i architekci krajobrazu, konserwatorzy zabytków, historycy sztuki, członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedstawiciele firm oraz zainteresowani tematyką zieleń-architektura-krajobraz.
 •  
 • Cele szkolenia: podniesienie kwalifikacji, poziomu wiedzy i inspiracja, przez zapoznanie się z kompozycjami i stylami ogrodowymi i architektonicznymi odwiedzanych obiektów, działaniami konserwatorskimi, historią polskiego ogrodnictwa, wybitnymi postaciami z kręgu sztuki ogrodów i ich dokonaniami, zagadnieniami ochrony przyrody oraz osobliwościami i dziedzictwem przyrodniczym, kulturowym, historycznym i gospodarczym, niezwykle cennych miejsc oraz obiektów, konweniujących z hasłem naszych Seminariów.
 •  
 • Będzie również możliwość do aktywnego włączenia się w szkolenie i zaprezentowania pozostałym Uczestnikom własnych osiągnięć, doświadczeń, koncepcji lub praktycznych dokonań w formie krótkiego wystąpienia. Zamiar ten należy zgłosić Organizatorowi z podaniem tematyki.
 • Niektóre tytuły sesji mają wydźwięk literacki, dla lepszego zapamiętania wizytowanych miejsc.
 •  
 • Organizatorem zamierzenia jest "BELWEDER-LD" w ramach organizowanych seminariów-szkoleń " Zieleń-Architektura-Krajobraz".
 •  
 • Organizatorzy zamierzają zaprezentować Uczestnikom osiągnięcia w zarządzaniu, utrzymaniu, kształtowaniu i restauracji zieleni, architektury, przestrzeni publicznej i prywatnej, z uwzględnieniem posiadanych walorów przyrodniczych i kulturowych oraz wykorzystaniu ich w kreowaniu atrakcyjności gmin, regionów, jak i przyjaznego środowiska mieszkańców.
 •  
 • Ogrodowe Perły są unikatowym szkoleniem.
 •  
 • Mają charakter zintegrowanego wielotematycznie, terenowego szkolenia, które swoim zakresem przyrównać można do wielu branżowych szkoleń stacjonarnych łącznie. Ich bezcennym walorem jest łączenie zdobywania wiedzy merytorycznej z zapoznawaniem się z prezentowaną problematyką w terenie, co ułatwia praktyczne transponowanie na grunt jego Uczestników, dobrych dokonań i sposobów działania oraz przekonująco dostrzec te niepożądane, aby następnie uniknąć ich powielania u siebie.
 •  
 • Organizatorzy są przekonani, że szkolenie "Ogrodowe Perły", jak miało to miejsce przy poprzednich edycjach, stanie się doskonałym forum wymiany interdyscyplinarnych doświadczeń pomiędzy uczestnikami i nawiązania dobrych, roboczych kontaktów.
 •  
 • Uczestnicy niniejszego terenowego Seminarium-Szkolenia będą się zapoznawać z:

 • - pracami konserwatorskimi, inwestycjami, na tle aspektów gospodarczych, ekonomicznych i społecznych
 • - interesującymi lub problematycznymi realizacjami z zakresu układów zieleni i małej architektury
 • - historycznymi i współczesnymi układami terenów zieleni
 • - dokonaniami wybitnych planistów ogrodów
 • - kompozycyjną i funkcjonalną rolą miejskiej zieleni zabytkowej
 • - efektywnym gospodarowaniem środkami publicznymi w przestrzeni gmin
 • - dokonaniami konserwatorskimi
 • - funkcjonalnymi rozwiązaniami w układach zieleni i przestrzeni publicznej
 • - przykładami wzbogacania po rewitalizacji o nowe elementy zabytkowych terenów zieleni
 • - przykładami rewitalizacji i adaptacji ruin historycznych na potrzeby mieszkańców gmin i turystów
 • - wykorzystaniem przyrodniczo cennych obszarów dla potrzeb rekreacji i edukacji przyrodniczej
 • - wykorzystaniem dziedzictwa i krajobrazu naturalnego oraz kulturowego, jak i osadzonych w nich obiektów, dla zwiększenia atrakcyjność gmin
 • - przykładami architektury i sztuki w krajobrazie i przestrzeni publicznej dla upamiętnienia wydarzeń historycznych oraz akcentowania charakteru miejsc
 • - powiązaniami kompozycyjnymi zespołów sakralnych z krajobrazem na przykładzie założenia kalwaryjskiego w Kalwarii Pacławskiej, z uwzględnieniem jego wybitnych walorów, kulturowych, ekologicznych, edukacyjnych i społecznych
 • - dokonaniami myśli urbanistycznej wiążącej zespoły rezydencjonalne z otoczeniem
 • - walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi odwiedzanych miejsc
 • - znamienitymi osiągnięciami w dziedzinie upraw , hodowli, kolekcji oraz edukacji, wpisującymi się na trwałe w dokonania Polskiego ogrodnictwa na przykładzie Medyki i Zarzecza
 • - drzewami upamiętniającymi polską kulturę, tradycję i ludzi
 • - tradycjami ogrodowymi Podkarpackiej wsi
 • - z walorami naukowymi i dydaktycznymi odwiedzanych nasadzeń i okazów dendroflory
 • - układami zieleni historycznej w krajobrazie
 • - bioróżnorodnością na odwiedzanych obszarach krajobrazu
 •  
 • W trakcie szkolenia także wiadomości dendrologiczne i ćwiczenia terenowe w rozpoznawaniu i pielęgnacji dendroflory.
 •  
 • Treść merytoryczna 4 dniowego programu Ogrodowych Pereł, obfituje w bogactwo, zakres i różnorodność branżowej problematyki oraz doświadczenia gospodarzy odwiedzanych obiektów.
 •  
 • Koszt 4 dniowego szkolenia wyjazdowego wynosi w całości (!) przy płatności przed: 1270,00 zł / po 1340,00 PLN.
 • Od roku 2018 BELWEDER-LD nie jest płatnikiem VAT. Podane kwoty są całkowitymi i nie zawierają podatku VAT.
 • Cena szkolenia obejmuje także, transport autokarem, posiłki i zakwaterowanie (3 śniadania, 3 obiadokolacje, 3 podobiadki (lunch), 3 przerwy kawowe, 3 noclegi w Hotel Zamek w Krasiczynie, 37-741 Krasiczyn 179, 16 671 83 21, w pokojach 2 i 3 osobowych. (możliwość dopłaty do pokoju 1 osobowego -165 zł łącznie za 3 noce), opłaty, wstępy, przejazdy autokarem ok. 740 km.
 •  
 • Organizator zastrzega sobie modyfikację programu, zależną od zaistniałych okoliczności, jak i odwołanie szkolenia przy braku frekwencji lub bieżących obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.
 •  
 • Ubezpieczenie. Sprawdziliśmy i można indywidualnie ubezpieczyć się dziś jedynie w jednej firmie (na życzenie podamy jakiej) na 4 dni, łącznie z NNW na min. 10.000 zł + anulowanie noclegów, odwołanie podróży, wyjazdu, imprezy, z przyczyn nagłego wypadku, nagłej i ciężkiej choroby wymagającej hospitalizacji. Ważne! Takie ubezpieczenie można zawrzeć tylko w dniu dokonania przelewu wpłaty! Także przez infolinię towarzystwa.
 •  
 • Liczba miejsc ograniczona (40 osób ). Zasady zgłoszenia w szkoleniu:
 • a/ Zamiar udziału wraz ze wskazaniem opcji noclegu, po otrzymaniu tej informacji dla pewności przyjęcia zgłoszenia, należy zgłosić zarówno telefonicznie: 604 128 796, 791 132 383, jak i mailem na wskazane 3 adresy:info@arshorti.pl arshorti@onet.eu i infoarshorti@gmail.com, z podaniem danych teleadresowych osób (imię i nazwisko, mail, telefony, podmiot, opcją noclegu. W przypadku trudności z dodzwonieniem się, proszę wysłać sms z prośbą o kontakt-oddzwonimy;
 • b/ po zgłoszeniu zamiaru udziału, Organizator prześle mailem KARTĘ ZGŁOSZENIA z terminem płatności (od 2 poł VIII), którą należy niezwłocznie wypełnić i odesłać;
 • c/ Termin nadsyłania KARTY ZGŁOSZENIA upływa 7 sierpnia br. Po tym terminie, po uzgodnieniu z Organizatorem;
 • d/ O zakwalifikowaniu się na szkolenie, decyduje kolejność przesłania wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA mailem do Organizatora;
 • e/ Pozostałe osoby po zamknięciu listy uczestników, znajdą się na liście rezerwowej.
 • Służymy dodatkowymi informacjami i odpowiedziami na sugestie- 604 128 796, 791 132 383 lub mailem.
 • Dziękujemy za potwierdzenie odbioru maila, możliwie szybką odpowiedź, jaki i przekazanie wiadomości innym zainteresowanym.
 • Przepraszamy, jeśli nasza informacja okazała się być przez Państwa niepożądaną, wpłynęła omyłkowo lub przyszła powtórnie.
 • Program ramowy
 •  
 • Dzień 1. Czwartek 10.09.2020
 •  
 • 10.00-10.10
  Kraków Gł. PKP ul. Pawia zajęcie miejsc i wyjazd autokaru.
 • 12.10
  Rzeszów dworzec PKP i PKS
 • 12.30
  Lotnisko Rzeszów Jasionkia
 • Rozpoczęcie szkolenia (godzina rozpoczęcia może ulec niewielkim korektom, uwzględniającym dotarcie Uczestników do autokaru):
 • Sesja 1 - mobilna: Historia zabytkowego parku w Łańcucie ( film w autokarze)
 • Łańcut - Sesja 2 ogrodowo-architektoniczno - krajobrazowa: Dzieje rezydencji Lubomirskich i Potockich Rys historyczny, architektoniczny założenia zamkowo-parkowego w Łańcucie.
 • Łańcut - Sesja 3 architektoniczno kulturowa: Wnętrza zamkowe w świetle dziejów, epok i ludzi.
 • Łańcut - Sesja 4 ogrodowo-kulturowa: Łańcucka wozownia, jako jedyny na świecie zachowaną historyczny zbiór magnackich pojazdów konnych.
 • Łańcut - Sesja 5 ogrodowo-krajobrazowa: Ewolucja założenia parkowego. Park zamkowy, oranżeria, (storczykarnia opcjonalnie), elementy kompozyjcji i układów ogrodowych.
 • Rys historyczny, dawne i obecne działania inwestycyjne, prace konserwatorskie, rekonstrukcyjne, problematyka utrzymania parkowej zieleni, znaczenie parku dla społeczności lokalnej i turystów.
 • Markowa - Sesja 6 ogrodowo-kulturowa: Tradycje ogrodowe wsi podkarpackiej. Skansen wsi podkarpackiej dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.
 •  
 • 21.00
  Krasiczyn Zamek - obiadokolacja i zakwaterowanie
 • Dzień 2. Piątek 11.09.2020
 •  
 • 6.40
  Krasiczyn Zamek śniadanie.
 • 7.20
  Wyjazd w teren
 • Pruchnik - Sesja 7 architektoniczno kulturowa: Spojrzenie na unikatową drewnianą architekturę z podcieniami, średniowiecznego założenia miejskiego
 • W autokarze - Sesja 8 mobilna: I-wsza w Polsce kolekcja róż. O odkryciu kolekcji drzew i krzewów Magdaleny Dzieduszyckiej z Morskich w Zarzeczu.
 • Zarzecze - Sesja 9 ogrodowo-architektoniczno-krajobrazowa: Założenie pałacowo-parkowe. Rys historyczny i aspekty rewitalizacji rezydencji Dzieduszyckich z I poł. XIX.
 • Boratyn - Sesja 10 ogrodowo-architektoniczno-krajobrazowa: Krajobrazowy ogród XVIII wiecznej polskiej siedziby szlacheckiej. Zespół dworsko parkowy w Boratynie. Rys historyczny, ogrodowy, zagadnienia konserwatorskie w świetle adaptacji obiektu na potrzeby użytkowe.
 • Pdobiadek / lunch + przerwa kawowa
 • Sesja 11 - mobilna: Park zamkowy w Przemyślu ( film w autokarze)
 • Przemyśl, Zamek - Sesja 12 architektoniczno kulturowa: Zamek Kazimierzowski w dziejach i krajobrazie miasta.
 • Przemyśl - Sesja 13 architektoniczno kulturowa: Przemyśl X wieków burzliwej historii grodu nad Sanem. Dzieje i ludzie. Perły architektury, układ urbanistyczny, tereny zieleni.
 • Przemyśl Bakończyce - Sesja 14 ogrodowo-architektoniczna: Zespół pałacowo- parkowy Lubomirskich w Przemyślu Bakończycach. Rys. architektoniczny eklektycznej rezydencji z 2 p. XIX w., adaptacja obszaru i infrastruktury parku dla potrzeb współczesnych mieszkańców.
 • Przemyśl, Stary Cmentarz - Sesja 15 ogrodowo-architektoniczno-krajobrazowa: Nekropolia na Lwowskim Przedmieściu. 1p. XIX. Walory krajobrazowe, kompozycje układów zieleni wysokiej, dzieła sztuki kamieniarskiej, jednej z najpiękniejszych nekropolii w Kraju.
 • Przemyśl, Wzgórze Zniesienie i Kopiec Tatarski - Sesja 16 ogrodowo-architektoniczno-krajobrazowa: Wzgórze Zniesienie dominantą nad 1000 letnim Grodem. Układy zieleni, amfiteatr, infrastruktura dla potrzeb ruchu turystycznego i lokalnej społeczności. Park Zniesienie, Kopiec Tatarski, stok narciarski, tor saneczkowy, fortyfikacje Twierdzy Przemyśl .
 • Przemyśl, Park Zamkowy - Sesja 17 ogrodowo-architektoniczno-krajobrazowa: Park Zamkowy im. Mariana Strońskiego z 1842 r.. Wykorzystanie amfiteatralnej rzeźby terenu pod jeden z najpiękniejszych w Polsce parków miejskich. Układy zieleni, okazy dendroflory, domek ogrodnika, oranżeria, palmiarnia, elementy małej architektury. Rys historyczny, problematyka konserwatorska.
 • * Przemyśl, Linia Mołotowa - Sesja 18 architektoniczno-krajobrazowa: Umocnienia Linii Mołotowa w krajobrazie Miasta. (opcjonalnie, w miarę wolnego czasu)
 •  
 • 21.00
  Krasiczyn Zamek - Obiadokolacja
 • Dzień 3. Sobota 12.09.2020
 •  
 • 6.40
  Krasiczyn Zamek - Śniadanie.
 • 7.30
  Wyjazd w teren
 • * Żurawica - Sesja 19 architektoniczno krajobrazowa: Fort XII Werner. Dobry przykład rewitalizacji i adaptacji założenia fortecznego dla potrzeb ruchu turystycznego. (* Opcjonalnie, w miarę wolnego czasu)
 • Bolestraszyce - Sesja 20 ogrodowo-krajobrazowa: Arboretum Bolestraszyce i kolekcja pomologiczna. Ćwiczenia w rozpoznawaniu drzew i krzewów i wiadomości dendrologiczne.
 • Problematyka utrzymania obiektu i dokonania inwestycyjne - pokazowe ogrody wodne, pergola, nawierzchnie, kolekcje irysó i bylin.
 •  
 • 13.30-14:20
  Podobiadek/ lunch + przerwa kawowa
 • Medyka - Sesja 21 ogrodowo-architektoniczna: Gniazdo Pawlikowskich - zapomniana ogrodowa świetność. Historia rezydencji, ogromu medyckich upraw, ogrodniczego szkolnictwa. Aspekty rewitalizacji założenia, utrzymania i wykorzystania zespołu dworsko-ogrodowego dla społeczności lokalnej i całego Kraju. Spotkanie z Gospodarzami Medyki.
 • Siedliska - Sesja 22 architektoniczno - krajobrazowa: Fort I Salis-Soglio Twierdzy Przemyśl. Bastion 3-ciej co do wielkości twierdzy nowożytnej Europy
 • Kalwaria Pacławska - Sesja 23 ogrodowa krajobrazowa: Słynne założenie kalwaryjskie z XVII w. z panoramą na Kotlinę Samborską. Rys historyczny, krajobrazowy, społeczno-kulturowy.
 •  
 • 21.10
  Krasiczyn Zamek - Obiadokolacja
 • Dzień 4. Niedziela 13.09.2020
 •  
 • 7.45
  Krasiczyn Zamek - Śniadanie.
 • 8.40-10:50
  Krasiczyn -Sesja 24 ogrodowo-architektonicznie-krajobrazowa: Perła Polskiego Renesansu. Rys historyczny i współczesność założenia rezydencjonalnego Krasickich i Sapiechów z XIX w. parkiem krajobrazowym. Urodzinowe drzewa, rodzime i egzotyczne okazy dendroflory, układy zieleni z parterami wodnymi. Rys historyczny, architektoniczny, ogrodowy, konserwatorski.
 • 11.10-11:50
  Obiad i opuszczenie pokoi.
 • 12:50
  Wyjazd autokaru.
 • Dubiecko - Sesja 25 ogrodowo-krajobrazowa: Opowieść o Ksieni i lipach bp. Krasickiego. Rys. historyczno-ogrodowy.
 •  
 • 13:10-13:30
  Bachórzec Sesja 26 ogrodowo-krajobrazowa: Śródpolna aleja lipowo-jesionowo-kasztanowa sadzona przez Wincentego Pola (w miarę wolnego czasu)
 • 14:30
  Rzeszów - Dworzec PKP i PKS
 • 14:50
  Lotnisko Rzeszów Jasionkia.
 • 16:50
  Kraków Dworzec Główny PKP, ul. Pawia
 • Dojazd / powrót
 •  
 • Czwartek » 10.09.2020 - Początek szkolenia

 • 10.10 » Kraków Gł. PKP wyjazd autokaru.
 • 12.10 » Rzeszów dworzec PKP i PKS
 • 12.30 » Lotnisko Rzeszów Jasionkia
 • 13.00 » Łańcut park zamkowy, rozpoczęcie szkolenia w terenie.
 •  
 • Dla przyjeżdżający samochodami.

 • Auto można zostawić na parkingu strzeżonym Wisły, przy ul. Reymonta, w Krakowie, gdzie o godz. 9.45 podjedzie autokar, lub bezpośrednio dojechać do Łańcuta.
 • Kierowcy proszeni są zaznaczenie wyrażenia chęci zabrania ze sobą innych uczestników (ilu?) z podaniem planu dojazdu/powrotu.
 •  
 • Samolot
 •  
 • Szybkim i relatywnie tanim środkiem dotarcia na szkolenie dla osób z Gdańska, Warszawy i innych odległych miejsc, będzie samolot do Rzeszowa Jasionki.
 •  
 • Tradycyjnie do Krakowa i Rzeszowa można dojechać busami.
 •  
 • Zakończenie szkolenia - Niedziela 13.09.2020
 •  
 • 12.00 » Krasiczyn - wyjazd autokaru
 • 14.30 » Rzeszów dworzec PKP i PKS
 • 14.50 » Lotnisko Rzeszów Jasionkia
 • Wraz ze zgłoszeniem na szkolenie należy podać plan podróży: miejsce, sposób, planowaną datę, godzinę dojazdu/ odjazdu.
 • Szczegółowe informacje i uzgodnienia dot. miejsc zbiórek i zakończenia szkolenia, przesłane będą zgłoszonym.
 •  
 • Zaprasza BELWEDER-LD w ramach Seminariów - Szkoleń "Zieleń - Architektura - Krajobraz"
 •  
 • Zakończone
 • MAZOWIECKIE SEMINARIUM — SZKOLENIE — Podkowa Leśna, Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna, ul. Jana Pawła II 39 (Centrum) — "ZIELEŃ - ARCHITEKTURA - KRAJOBRAZ"
 • 11.3.2020
 • Godz. 9.30-15.00-16.45
 •  
 • Adresaci:
 • przedstawiciele jednostek samorządowych i rządowych (władze, pracownicy, radni), środowisk naukowych i szkolnych - nauczyciele, uczniowie, studenci
 • wykonawcy, konserwatorzy terenów zieleni, ogrodnicy; zakłady komunalne
 • architekci, architekci krajobrazu, inwestorzy, handlowcy, gospodarze obiektów turystycznych i sportowych
 • spółdzielnie mieszkaniowe, administratorzy terenów zieleni i obiektów zawierających zieleń.
 •  
 • Cele:
 • podniesienie kwalifikacji i poziomu wiedzy przez zapoznanie z możliwościami lepszego wykorzystania zieleni i przestrzeni w kreowaniu atrakcyjności gmin, regionów i przyjaznego środowiska mieszkańców oraz zaprezentowanie najnowszych technik i ofert w pracach zagospodarowania terenów zieleni, komunalnych i przestrzeni publicznej, zapoznanie się kompozycjami, stylami ogrodowymi i architektonicznymi, działaniami konserwatorskimi.
 •  
 • 1. Prezentacje, wykłady, pokaz terenowy:
 • Joanna Szaniawska, ACROCONA, Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych, Józefosław
 • Cisy w terenach zieleni – odmiany, zastosowanie, pielęgnacja
 •  
 • ICL Polska Sp. z o.o , Warszawa
 • Wykorzystanie nawozów i nasion Landscaper Pro w zakładaniu i pielęgnacji terenów zieleni
 •  
 • MAROLEX, Dziekanów Leśny
 • Rola opryskiwaczy akumulatorowych przy opryskach w przestrzeni publicznej –
 •  
 • Husqvarna Polska
 • Nowoczesne technologie w pielęgnacji terenów zieleni
 •  
 • prof. dr hab. Jacek Borowski
 • Cięcie i pielęgnacja drzew - Wykład instruktażowy 1,5h
 •  
 • Beata Fortuna
 • Zarządzanie drzewami w Podkowie Leśnej. Problemy i kierunki działania
 •  
 • 2. Pokazy terenowe
 •  
 • 3. Dyskusje
 •  
 • 4. Przerwa kawowa
 •  
 • 5. Prezentacja i rekonesans dendrologiczny po Podkowie Leśnej z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej
 • dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska i dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz, SGGW
 •  
 • Informacja organizacyjna:
 • Po zakończeniu wykładu prof. Jacka Borowskiego ok. g.13.40/14.00) przerwa 30 min. Po uprzednim zgłoszeniu u Organizatora - przesyłając kartę, bądź przed Seminarium, będzie możliwość zakupienia obiadu na stołówce w miejscu.
 •  
 • Ok. g. 14.30 omówienie aspektów zarządzania drzewami w Podkowie Leśnej i wyjście w teren.
 •  
 • Planowana godz. zakończenia 16.45 może ulec zmianie w zależności od przebiegu terenowej części dendrologicznej.
 •  
 • Udział w Seminarium nieodpłatny.
 •  
 • Zapraszamy do 2 osób z jednego Podmiotu.
 • Pozostałe zgłoszone osoby, będą wpisane na listę rezerwową i powiadomione po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
 •  
 • Ilość miejsc ograniczona.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.
 •  
 • Zastrzegamy sobie ewentualne zmiany w programie. Słuchacze Seminarium otrzymują certyfikat uczestnictwa.
 •  
 • Zgłoszenie należy przesłać mailem do 4 marca 2020, do Organizatora
 •  
 • W sprawach organizacyjnych, prolongaty zgłoszenia, prosimy o kontakt: 604 128 796, 791 132 383
 • Zakończone
 • POMORSKIE SEMINARIUM — SZKOLENIE — Zespół Szkół Architektury Krajobrazu — 80-336 Gdańsk — ul.Czyżewskiego 31 — ZIELEŃ - ARCHITEKTURA - KRAJOBRAZ"
 • Piątek 21.2.2020
 • Godz. 9.30-15.00
 •  
 • Adresaci:
 • Instytucje samorządowe i rządowe/ branżowe Firmy i Instytucje/ Administratorzy terenów zieleni
 • urzędy: władze, pracownicy wydz. komunalnych, ochrony środ., ekologii, architektury, promocji i innych, radni
 • wykonawcy, konserwatorzy, projektanci terenów zieleni, ogrodnicy; zakłady komunalne, nauczyciele, uczniowie, studenci
 • architekci, architekci krajobrazu, inwestorzy, handlowcy. Gospodarze obiektów turystycznych i sportowych
 • spółdzielnie mieszkaniowe, administratorzy terenów zieleni i obiektów zawierających zieleń.
 •  
 • Cele:
 • zapoznanie z możliwościami lepszego wykorzystania zieleni i przestrzeni w kreowaniu atrakcyjności gmin, regionów i przyjaznego środowiska mieszkańców oraz zaprezentowanie najnowszych technik i ofert w pracach i zagospodarowaniu terenów zieleni, komunalnych i przestrzeni publicznej.
 •  
 • 1. Prezentacje, wykłady, pokaz terenowy:
 • prof. dr hab. Przemysław Bąbelewski, U.P. Wrocław
 • »Polskie odmiany szkółkarskie na tereny zieleni«
 •  
 • ICL Polska Sp. z o.o , Warszawa
 • »Wykorzystanie nawozów i nasion Landscaper Pro w zakładaniu i pielęgnacji terenów zieleni«
 •  
 • Nordic Waterproofing
 • Technologie hydroizolacyjne SealEco na m.in. zielone dachy, zbiorniki i oczka wodne
 •  
 • Kubota, Oddz. Polska - deal. CEMAROL Słupsk
 • »KUBOTA – ciągniki, sprzęt komunalny, ogrodniczy i na tereny zieleni«
 •  
 • prof. dr hab. Przemysław Bąbelewski, Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław
 • Aktualny dobór drzew na tereny zieleni - wykład instruktażowy ok. 1,5 godz.
 •  
 • 2. Pokazy terenowe
 •  
 • 3. Dyskusje
 •  
 • 4. Przerwa kawowa
 •  
 • Udział w Seminarium nieodpłatny.
 •  
 • Zapraszamy 1 osobę z jednego Podmiotu.
 • Pozostałe zgłoszone osoby, będą wpisane na listę rezerwową i powiadomione po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
 •  
 • Ilość miejsc ograniczona.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.
 •  
 • Zastrzegamy sobie ewentualne zmiany w programie. Słuchacze Seminarium otrzymują certyfikat uczestnictwa.
 •  
 • Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać do 14.02.2020 do Organizatora: info@arshorti.pl - arshorti@onet.eu
 •  
 • W sprawach organizacyjnych, prolongaty zgłoszenia, prosimy o kontakt: 604 128 796, 791 132 383
 •  
 • Proponowany dojazd: SKM do Gdańsk-Żbianka.
 •  
 •  
 • Zakończone
 • Ogrodowe Perły Lusławice
 • 8-11 IX 2019
 • Tegoroczne "Ogrodowe Perły" przypadają bowiem w Jubileuszowym Roku 85. Urodzin Profesora Krzysztofa Pendereckiego, nie tylko legendarnego już kompozytora, ale też miłośnika i kolekcjonera drzew. W Kraju i na całym Świecie, odbywają się w związku z tym wydarzenia muzyczne.
 • Organizatorzy Pereł zaś, postarali się włączyć w Jubileusz Pana Profesora z wydarzeniem ogrodowym, przygotowując dla Państwa seminarium szkoleniowe: "Ogrodowe Perły Lusławice 2019", na które serdecznie zapraszamy!
 •  
 • Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach
 • Wykłady (jak i noclegi z posiłkami) będą w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Zajęcia dendrologiczne - w arboretum pana Profesora Pendereckiego. Tegoroczne "Ogrodowe Perły" przypadają w Jubileuszowym Roku 85. urodzin Prof. Krzysztofa Pendereckiego - nie tylko legendarnego już kompozytora, ale też miłośnika i kolekcjonera drzew. W kraju i na całym świecie, odbywają się w związku z tym wydarzenia muzyczne.
 •  
 • Organizatorzy Pereł zaś, postarali się włączyć w Jubileusz Pana Profesora z wydarzeniem ogrodowym, przygotowując dla Państwa seminarium szkoleniowe: "Ogrodowe Perły Lusławice 2019", na które serdecznie zapraszamy!
 •  
 • Dojazd/powrót: Godz. 13.00 Kraków przy PKP Gł. - koperta do wsiadania przy ul. Pawiej pod Hotelem Polonia (blisko skrzyżowania z ul. Basztową) vis a vis budynek poczty w stylu dworku przy dworcu. Uwaga! Godzina wyjazdu z Krakowa może ulec kilkunastominutowym korektom w zależności od godziny dojazdu Uczestników • Przyjeżdżający samochodami: dołączenie do grupy ok. 14.30 w Zakliczynie. • Kierowcy posiadający wolne miejsca proszeni są o wyrażenie chęci na zabrania ze sobą innych uczestników (ilu?) z podaniem planu dojazdu/powrotu.
 •  
 • Noclegi i posiłki. Wszystkie noclegi oraz posiłki (prócz obiadu 11.09) będą w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego (ECM K. Pendereckiego). Lusławice 250, 32-840 Zakliczyn • Wraz ze zgłoszeniem na szkolenie należy podać plan podróży: miejsce, sposób, planowaną godzinę dojazdu/odjazdu. • Szczegółowe informacje i uzgodnienia dot. miejsc zbiórek i zakończenia szkolenia, przesłane będą zgłoszonym. • Powrót: 11.09.2019 środa. Po zakończeniu szkolenia w N.Wiśniczu, powrót autokaru do Krakowa na ok. g. 16.30 przy dworcu Kraków Gł. PKP.
 •  
 • Organizator branżowych seminariów szkoleniowych ZIELEŃ - ARCHITEKTURA - KRAJOBRAZ w tym Ogólnopolskich studyjnych, terenowych seminariów szkoleniowych pod hasłem "Ogrodowe Perły".
 • Program ramowy
 • Dzień 1: Niedziela 08.09.2019
 •  
 • Godz. 13.00
 • Kraków przy PKP Gł.
 • Koperta do wsiadania przy ul. Pawiej pod Hotelem Polonia (blisko skrzyżowania z ul. Basztową).
 •  
 • Godz. 14.40
 • Rozpoczęcie szkolenia:
 •  
 • Zakliczyn Rynek
 • Godzina rozpoczęcia może ulec niewielkim korektom, uwzględniając indywidualny dojazd uczestników.
 •  
 • Zakliczyn
 • Sesja 1: urbanistyczno - architektoniczna: „Białe miasto“. Rekonesans po 400-letnim grodzie; układ urbanistyczny z czasu lokacji z czworobocznym Rynkiem, podwójny zegar słoneczny. Rys historyczny, urbanistyczny, architektoniczny, konserwatorski.
 •  
 • Zakliczyn
 • Sesja 2 urbanistyczno-architektoniczna. Barokowy zespół klasztorny reformatów z XVII w.
 •  
 • Zakliczyn
 • Sesja 3 krajobrazowa: Jedyny wyłącznie żydowski cmentarz wojskowy na ziemiach polskich. Cmentarz z I wojny światowej.
 •  
 • Lusławice
 • ok. godz. 17.20:
 • Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.
 • Zakwaterowanie.
 •  
 • Lusławice
 • Sesja 4 - cz. 2 - Introdukcja: godz. 17.40-18.40 "Lusławice - genius loci". Ludzie i dzieje - Lamus i Muzoleum Socyna. Danuta Skalska-Cygan.
 •  
 • Godz. 19.00
 • Lusławice
 • ECM – objadokolacja
 •  
 • Lusławice
 • Sesja 4 - cz. 2 - 20.00-21.00 "Lusławice - genius loci". Ludzie i dzieje, cd. - Danuta Skalska-Cygan.
 •  
 • Dzień 2: Poniedziałek 09.09.2021
 •  
 • Godz 7.15
 • Lusławice ECM
 • Śniadanie
 •  
 • Godz. 8.30
 • Lusławice ECM
 • Sesja 5 - wykładowa: 4 - trwające ok. 1 godz.
 • Wykłady z przedstawionych poniżej; podana kolejność w spisie wykładów jest przypadkowa
 •  
 • Godz. 13.00
 • Obiad.
 •  
 • Godz. 14.10-18.30
 • Lusławice
 • Sesja 6 dendrologiczna
 • Spacer dendrologiczny w parku dworskim profesora Krzysztofa Pendereckiego - cz. 1.
 •  
 • Godz. 19.00
 • Kolacja.
 •  
 • Godz. 20.00 - 21.30:
 • Lusławice ECM
 • Sesja 7 dyskusyjna: Forum dyskusyjne.
 •  
 • Dzień 3: Sobota 11.09.2021
 •  
 • Godz 7.15
 • Lusławice - Śniadanie
 •  
 • Godz. 8.30:
 • Lusławice ECM
 • Sesja 8 wykładowa: 4 kolejne, trwające ok. 1 godz. (Wykłady z przedstawionych poniżej).
 •  
 • Godz. 13.00
 • Obiad.
 •  
 • Godz. 14.00-18.00
 • Lusławice
 • Sesja 9 dendrologiczna - Spacer dendrologiczny w arboretum profesora Krzysztofa Pendereckiego - cz 2.
 •  
 • Godz. 19.00
 • Kolacja.
 •  
 • Godz. 20.00-21.30:
 • Lusławice ECM
 • Sesja 10 dyskusyjna: Forum dyskusyjne
 •  
 • Wykłady:
 •  
 • Przygotowano dla Państwa 8 pełnych, akademickich, ok. 1-godzinnych wykładów, poświęconych istotnym tematom z zakresu sztuki ogorodowej, konserwacji zabytkowych układów zieleni i zachowana krajobrazu, urządzania, utrzymania i rewitalizacji zieleni i dendrologii, drzewoznawstwa, zapraszając do ich wygłoszenia uznane autorytety ze świata nauki. Ich tematyka dobrana została tak, aby objąć jak najwięcej zagadnień i problemów, z którymi Adresaci szkolenia stykają się na co dzień.
 •  
 • 1: "Jak nie zatracić wartości w ogrodzie historycznym"
 • Dr Barbara Werner, konserwator zabytków, Sekretarz Generalny ICOMOS, Gł Specjalista ds. Ogrodów Historycznych Muzeum Łazienki Królewskie, b.z-ca dyr Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie, wykładowca akademicki
 •  
 • 2. " Ewolucja znaczenia i doboru drzew w kompozycjach sztuki ogrodowej od starożytności do współczesności"
 • Prof. dr hab. Jan Rylke, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW, UP Lublin, historyk sztuki ogrodowej
 •  
 • 3. "Ogród historyczny, a współczesność"
 • Prof dr Andrzej Michałowski, konserwator zabytków, b.dyr Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie, wykładowca akademicki
 •  
 • 4. "Estetyka ogrodów"
 • Dr hab. Mateusz Salwa, Uniwersytet Warszawski, historyk sztuki, filozof.
 •  
 • 5. "Rzeczywisty udział powierzchni biologicznie czynnej w parkach publicznych w kontekście zmian zapisów dokumentów planistycznych - przykład Warszawy"
 • Dr inż. Kinga Kimic, Katedra Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, architekt krajobrazu
 •  
 • 6. "Sędziwe drzewa. Cięcia zgodnie z naturą"
 • Dr inż. Marzena Suchocka, SGGW, drzewoznawca
 •  
 • 7. "Najnowszy dobór drzew na tereny zieleni"
 • Prof. dr hab. Jacek Borowski, SGGW, dendrolog
 •  
 • 8. "Polskie odmiany szkółkarskie na tereny zieleni"
 • Dr hab. Przemysław Bąbelewski, UP Wrocław, dendrolog..
 •  
 • Dzień 4: Wtorek 12.09.2019
 •  
 • Godz. 6.50:
 • Lusławice ECM
 • niadanie
 •  
 • Godz. 7.40:
 • Opuszczenie obiektu i wyjazd
 •  
 • Iwkowa
 • Sesja 11 ogrodniczo-krajobrazowa: "W krainie węgierki"
 • Regionalne tradycje uprawy i suszenia ślw. Produkcyjno-pokazowe gospodarstwo ogrodnicze.
 •  
 • Iwkowa
 • Sesja 12 krajobrazowo-architektoniczna: "Drewniany kościół w krajobrazie wsi".
 • Kościół cmentarny p.w. Nawiedzenia N.M.P z 2. poł. XV w. z fragmentami późnorenesansowej polichromii figuralnej. Rys hist., architektektoniczo-konserwatorski.
 •  
 • class="zm0"Lipnica Murowana
 • Sesja 13 architektoniczna-krajobrazowa: "Dwór rodzinny świętych Polskich".
 • Neoklasycystyczny z 1 p. XIX w., dwór rodzinny św. Urszuli Ledóchowskiej i bł. Marii Teresy Ledóchowskiej.Rys historyczny, architektoniczy.
 •  
 • Lipnica Murowana
 • Sesja 14 architektoniczno-krajobrazowa: "Świątynia ze słupem Światowida".
 • Kościół św. Leonarda, z XV w. - perła średniowiecznej architektury drewnianej, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Omówienie historii, unikatowego wystroju i zagadnień konserwatorskich
 •  
 • Lipnica Murowana
 • Sesja 15 urbanistyczno-architektoniczna: "Palmowy rynek".
 • Średniowieczny układ urbanistyczny miasteczka na szlaku węgierskim, rynek z drewnianymi podcieniowymi domami i figurą św. Szymona z Lipnicy, miejsca konkursu na największą palmę Wielkanocną. Rys historyczny, architektoniczny, kulturowy.
 •  
 • Nowy Wiśnicz
 • Sesja 16 urbanistyczno-architektoniczna: "Miasto idealne".
 • Przykład realizacji w XVII w. przez arch. Macieja Trapolę koncepcji Stanisława Lubomirskiego powstania miasta idealnego w korelacji z istniejącą już warownią na okolicznym wzgórzu. Rekonesans po 400 letniej starówce. Rys historyczny, urbanistyczny, architektoniczny, krajobrazowy.
 •  
 • Nowy Wiśnicz
 • Sesja 17 krajobrazowa: "Park na 400 lat Nowego Wiśnicza".
 • Przykład upamiętnienia rocznicy założenia miasta przez wkomponowanie na stoku zamkowego wzgórza funkcjonalnych układów małej architektury (alejki, park miniatur, plac zabaw) dla potrzeb rekreacji mieszkańców i turystów.
 •  
 • Nowy Wiśnicz
 • Sesja 18 krajobrazowo-architektoniczna:: "Magnacka warownia dominantą w krajobrazie kulturowym Pogórza Wiśnickiego".
 • Przykład introdukcji w dobie Baroku, włoskiej koncepcji pallazzo in fortezza dla Stanisława Lubomirskiego, zrealizowaną przez architekta Macieja Trapolę. Rys historyczny, architektoniczny, konserwatorski, krajobrazowy.
 •  
 • Nowy Wiśnicz
 • Sesja 19 architektoniczno-ogrodowa: "W małym dworku, gdzie Matejko bywał. Koryznówka".
 • Kompletnie zachowany wraz z ogródkiem przykład stylizowanego na dworek domu letniskowego z p. XIX w. rodziny Serafińskich, przyjaciół Jana Matejki. Rys. historyczny, architektoniczny, konserwatorski.
 •  
 • Nowy Wiśnicz
 • Kawiarnia zamkowa: obiad, kawa, herbata (bez przerwy)
 •  
 • Zakończenie
 •  
 • Ok. godz. 15.00.
 • Zakończenie szkolenia dla osób udających się na Pomorze. Mając na uwadze jadących najdalej i godzinę odjazdu pociągu z Krakowa w kier. Gdańska, zaplanowaliśmy na 11 września od Lusławic autokar i bus. Bus będzie poruszał się szybciej i łącznie z samochodami, wyprzedzał grupę autokarową, miejscami zazębiał z nią, ale tak, żeby wyjechać po 15.00 z N.Wiśnicza do Krakowa, w czasie kiedy grupa autokarowa będzie jeszcze kończyła program.
 •  
 • Ok. godz. 15.50.
 • Zakończenie szkolenia dla osób spoza Pomorza - w tym jadących własnym transportem.
 •  
 • Ok. godz. 16.30
 • Przyjazd busa do Krakowa (pod PKP Kraków Gł.) z osobami z Pomorza
 •  
 • Ok. godz. 17.20
 • Przyjazd busa do Krakowa (- pod PKP Kraków Gł.) z osobami spoza Pomorza
 •  
 • Dojazd / powrót:
 • Lusławice
 • Leżą 3 km od Zakliczyna, w wojewódzwie małopolskim, w powiecie brzeskim, na skraju Pogórza Ciążkowico-Rożnowskiego.
 • Indywidualny dojazd komunikacją zbiorową jest możliwy z Krakowa,Tarnowa lub Brzeska.
 • Dowiedzieliśmy się dla Państwa o następujacych połączeniach
 • a/ relacja Kraków - Gorlice przez Zakliczyn www.busy-krk.pl/zakliczyn-krakow przewoźnik: Europol Połeć
 • b/ Tarnów - Zakliczyn przewoźnik Transwit
 • c/ Brzesko - Zakliczyn: przewoźnik Malbus
 • d/ relacja Kraków - N.Sącz przez Jurków, przewoźnik Szwagropol.
 • Z Jurkowa przesiadka na Zakliczyn.
 • Przy przstanku w Zakliczynie jest postój taksówek
 •  
 •  
 • BELWEDER-LD
 • Ruda Śląska
 • NIP: 641-179-22-01
 • infoarshorti.pl
 • arshortionet.eu
 • infoarshortigmail.com
 • Kontakt:
 • +48 604 128 796 (smsy tylko na ten nr)
 • tel. +48 791 132 383
 •  
 • All Rights Reserved - Wszelkie prawa zastrzeżone